Historisk arkiv

Ny forenklet lov om statens ansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Regjeringen skal gjøre staten til en bedre og mer moderne arbeidsgiver. Da trenger vi en fornyet og forbedret lov om statens ansatte, som legger til rette for at vi kan rekruttere og beholde gode medarbeidere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå er forslag til ny lov på høring.

Tjenestemannsloven regulerer ansettelsesforhold i statsforvaltningen og omfatter i dag omlag 160 000 ansatte i statlig sektor. Dagens lov er fra 1983.

Tjenestemannslovutvalget, ledet av Ingeborg Moen Borgerud, overleverte sin rapport om modernisering av tjenestemannsloven 18. desember 2015. Utvalget bestod blant annet av representanter for arbeidstakerorganisasjonene. Forslaget til ny lov bygger i hovedsak på enigheten som ligger i tjenestemannslovutvalgets anbefaling.

- Vi viderefører et sterkt stillingsvern, kollegiale organer skal ha ansvaret for å tilsette og si opp arbeidstakerne. Samtidig strammer vi inn på reglene om midlertidig tilsetting. Vi foreslår blant annet at fast ansettelse må tilbys etter tre år – mot fire år i dag, sier Sanner.

Dette er en oppfølging av regjeringserklæringen, som slår fast at omfanget av midlertidige ansettelser i offentlig sektor skal begrenses.

Forslaget innebærer en harmonisering med arbeidsmiljøloven, for eksempel når det gjelder prøvetid og oppsigelse. Samtidig som statens behov for noen særskilte løsninger beholdes for å ivareta tilliten til forvaltningen. Det foreslås å lovfeste kvalifikasjonsprinsippet for å sikre at den best kvalifiserte søkeren ansettes i stillinger i staten.  

- Vi flytter mer ansvar og myndighet ut til virksomhetene og de lokale partene, og legger til rette for lokale tilpasninger. Statlig sektor består av mange ulike virksomheter som har forskjellige oppgaver og ansvar. Vi vil gi de lokale partene mer tillit og større handlingsrom til å finne gode lokale løsninger. For eksempel er det færre forhold som må fastsettes i virksomhetenes personalreglement, sier Sanner.

- I tråd med regjeringens mål om enklere språk i offentlig forvaltning, er den nye loven også utformet i et klarere og mer moderne språk, sier Sanner.

Høring- forslag til ny lov om statens ansatte