Høring- forslag til ny lov om statens ansatte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny lov om statens ansatte. Forslaget innebærer at lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) oppheves. Departementet foreslår både innholdsmessige, tekniske og språklige endringer i den nye loven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2016

Vår ref.: 16/1679

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny lov om statens ansatte. Forslaget innebærer at lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) oppheves.  

Bakgrunn

Arbeidsmiljøloven gjelder for ansatte i staten, med de unntak som er fastsatt i forskrift til denne loven. For embetsmenn må dette utgangspunktet modifiseres noe. I tillegg gjelder tjenestemannsloven, som inneholder enkelte særregler for ansatte i staten. På grunn av den generelle utviklingen som har funnet sted i samfunnet, staten og det øvrige arbeidsliv siden tjenestemannsloven trådte i kraft 1. desember 1983, mener departementet det er behov for å fornye, forenkle og forbedre loven. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet satte i 2015 ned et utvalg, Tjenestemannslovutvalget, som fikk i mandat å vurdere modernisering av tjenestemannsloven. Utvalget leverte sin rapport om ansettelsesforhold i staten 18. desember 2015. 

Forslag til endringer

Høringsnotatet er i hovedsak en oppfølging av Tjenestemannslovutvalgets rapport. På enkelte områder har imidlertid Kommunal- og moderniseringsdepartementet sett behov for å fremme andre forslag. På noen områder er departementet noe i tvil om hvilke regler som er mest hensiktsmessige for staten, og ber derfor spesielt om høringsinstansenes vurderinger og syn på disse forslagene. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår både innholdsmessige, tekniske og språklige endringer, og viser til vedlagt høringsnotat punkt 2 for sammendrag av forslagene. 

Vi vil understreke at forslaget i hovedsak bare inneholder videreføring av gjeldende bestemmelser om embetsmenn, da disse bestemmelsene ikke er vurdert verken av Tjenestemannslovutvalget eller av departementet i denne omgang. 

Gjennomføring av høringen

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar». 

En liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at departementene sender høringsbrevet til underliggende etater og virksomheter. Vi ber for øvrig om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for medlemmer, organisasjoner mv. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Høringsfristen er 1. juli 2016.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

 • seniorrådgiver Ragni Myksvoll Singh på epost rms@kmd.dep.no eller telefon 22244764, eller
 • seniorrådgiver Espen Gaard på epost ega@kmd.dep.no eller telefon 22244833.

Med hilsen    

Gisle Norheim (e.f.)
Statens personaldirektør
Yvonne Larssen
avdelingsdirektør

Departementene:

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet

Domstoladministrasjonen
Regjeringsadvokaten
Stortingets administrasjon
Sametinget
Riksrevisjonen
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Akademikerne
LO Stat
Unio
YS Stat
Advokatforeningen
Den norske Dommerforening
NITO
Norges Farmaceutiske Forening
Antirasistisk senter
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Unge funksjonshemmede

Kopi: Statsministerens kontor