Historisk arkiv

Tjenestemannslovutvalget får bredere mandat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Et utvalg som skal vurdere tjenestemannsloven får utvidet mandat. Utvalget skal også foreta en gjennomgang av bruken av midlertidighet i staten, og komme med forslag som kan bidra til å redusere antallet midlertidige tilsettinger.

Utvalget, som ledes av advokat Ingeborg Moen Borgerud, ble oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i februar i år.

I forbindelse med at Stortinget gjorde vedtak om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven, ble det inngått en avtale mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF om blant annet tjenestemannslovutvalgets mandat. Avtalen omfatter:

  • ” Endre mandatet til lovutvalget som er nedsatt av regjeringen til å gjennomgå tjenestemannsloven, med sikte på å redusere bruken av midlertidighet i staten, særlig når det gjelder de lengste midlertidige ansettelsene.
  • Utvalget bes om å gjennomgå bruken av midlertidige ansettelser i Universitets- og høyskolesektoren med sikte på å redusere antall midlertidige stillinger.”

Som oppfølging av dette har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gitt tjenestemannslovutvalget en utvidelse av mandatet.

Utvalget skal i tillegg til det allerede gitte mandatet foreta en gjennomgang av bruken av midlertidighet i staten, og komme med forslag som kan bidra til å redusere antallet midlertidige tilsettinger. Dette gjelder særlig de lengste midlertidige ansettelsene.

Utvalget er gitt forlenget frist for sitt arbeid til 18. desember 2015.

Lovutvalget har fire arbeidsgiverrepresentanter, i tillegg til en representant for hver av de fire hovedsammenslutningene i staten. Utvalget har også et medlem fra Arbeids- og sosialdepartementet og ett medlem fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet (KD) har som oppfølging av avtalen besluttet at det skal settes ned  en arbeidsgruppe i departementet som skal kartlegge bruken av midlertidighet i universitets- og høyskolesektoren. Arbeidsgruppen er gitt samme frist som lovutvalget, 18. desember 2015.