Historisk arkiv

En ny kommunelov for et sterkere lokaldemokrati

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Sterkere lokaldemokrati og god styring av kommuner og fylkeskommuner er viktig for innbyggerne når vi skal fornye kommuneloven, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Forslag til ny kommunelov ble i dag overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Oddvar Flæte og Jan Tore Sanner
Utvalgsleder Oddvar Flæte overleverer kommunelovutvalgets forslag til ny kommunelov til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: KMD

Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av kommuneloven. Forslagene utvalget kommer med i sin rapport er bygget på grunnstammen i gjeldende kommunelov, men de er tilpasset dagens samfunn.

En viktig målsetning har vært at kommuneloven skal være enkel å forstå, utvalget har derfor lagt vekt på at språket i loven skal være klart og brukervennlig.

- Det er behov for en ny, moderne og forenklet kommunelov. Et klart og tydelig språk vil gjøre det enklere å forstå loven for både folkevalgte, ansatte og innbyggere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Utvalget foreslår blant annet å lovfeste det kommunale og fylkeskommunale selvstyret, som i dag ikke er klart forankret i lovverket. Utvalget foreslår også flere tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene.

Utredningen blir nå sendt på høring, med seks måneders høringsfrist.

­- Jeg håper mange kommuner og fylkeskommuner vil komme med innspill til kommunelovutvalgets utredning. Det vil bidra til at vi får en lov som er tilpasset behovene deres, sier statsråden.

Andre forslag fra kommunelovutvalget:

  • Strengere krav for å kunne innføre parlamentarisme (krav om 2/3 flertall)
  • Skjerpe kravene til kjønnsbalanse i kommunale organer
  • Innføre kommunedirektør som ny, kjønnsnøytral tittel, i stedet for administrasjonssjef/rådmann
  • Åpne for direktevalg på ordfører
  • Lovfeste at en ordfører under spesielle forhold skal kunne suspenderes eller fratas vervet som folkevalgt
  • For viktige organer skal kommunelovens betegnelser brukes. Et flertall i utvalget mener at kommuneråd og byråd kan brukes som betegnelse, og at byregjering ikke kan brukes

Utvalgets innstilling:

Ny kommunelov (NOU 2016: 4)

Se opptak av pressekonferansen: 

Nett-tv Kommunalministeren mottek innstilling til ny kommunelov

Se sendingen her

Se sendingen her

Høyoppløselige bilder på Flickr

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00