Veileder for eldreråd

Denne veilederen skal hjelpe deg med arbeidet i eldrerådet. Her finner du både formelle bestemmelser og nyttige tips for å lykkes best mulig.

fire personer i et møte

Hva er et eldreråd?

Eldrerådet er et rådgivende organ i kommuner og fylkeskommuner.

Eldre dame med PC i fanget

Valg av eldreråd

Prosessen med å få valgt et nytt råd bør starte tidlig.

Mann som tegner en graf på en flipover

Oppstart av et nytt eldreråd

På det første møtet bør rådsmedlemmene få informasjon om eldrerådets oppgaver og funksjon.

Eldre dame som skriver på PC

Hvordan eldrerådet arbeider

Eldrerådet skal behandle saker og treffe vedtak i møter.

Eldre dame i rullestol på pleiehjem

Eldrerådsmedlemmers oppgaver

Oppgaven til medlemmene er å ivareta interessene til eldre i kommunen eller fylket, og bidra til at eldres syn kommer frem.

Penn og kalender

Oppgavene til administrasjonen

Eldrerådet skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.

Veiledere til kommuneloven

Departementet har utarbeidet flere veiledere til kommuneloven 2018. Her følger en oversikt.