Veileder for eldreråd

Eldrerådsmedlemmers oppgaver

Oppgaven til medlemmene er å ivareta interessene til eldre i kommunen eller fylket, og bidra til at eldres syn kommer frem.

Eldre på sykehjem som får omsorg av en ansatt
Foto: Colourbox

Hva er din rolle som rådsmedlem?

Medlemmer av rådet bør så langt som mulig være representative for kommunens og fylkets eldre innbyggere. Rådsmedlemmer som er foreslått av en organisasjon, representerer alle eldre i kommunen eller fylket når de deltar i rådet, ikke kun organisasjonens medlemmer.

Eldrerådet har en viktig rolle i å bidra til at kommunen og fylkeskommunen har god kunnskap om eldre og deres levekår, og i å være eldres stemme i ulike saker. Rådet fungere som talerør og brobygger mellom eldrebefolkningen og kommunens administrative og politiske ledelse. Det er derfor viktig at rådet og de enkelte rådsmedlemmene har en åpen og utadrettet kommunikasjon mot kommunens innbyggere.

For å kunne utføre oppgaven som rådgivende organ på en god måte, er det viktig at rådsmedlemmene har kunnskap om situasjonen til de eldre i sin kommune eller sitt fylke. Medlemmene av rådet bør innhente kunnskap om livssituasjon, behov og interessene for eldre i kommunen og fylket. For å kunne ivareta eldre innbyggeres perspektiv i ulike saker, bør medlemmene av rådet ha bred oversikt og kunnskap om de ulike saksområdene som kan ha betydning for eldres interesser og situasjon. Medlemmene av eldrerådet må sette seg inn i sakene som skal behandles i rådet i forkant av møtene. Å være medlem i eldrerådet krever dermed innsats fra hvert enkelt medlem gjennom hele året, ikke kun på møtene i rådet.

Rettigheter og plikter

Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter kommuneloven, på linje med andre som sitter i folkevalgte organer. Etter kommuneloven gjelder derfor de samme reglene for eldrerådet som for folkevalgte organer, og medlemmene av rådet har samme rettigheter og plikter.

Møteplikt og forfall

Medlemmer av eldrerådet har plikt til å delta i rådets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Dersom et medlem er syk, vil det være en gyldig forfallsgrunn. Et annet eksempel kan være at et medlem er bortreist. Det kan også være andre forhold som gjør det umulig eller uforholdsmessig vanskelig å delta på møtet.

Dersom et medlem ikke kan komme på et møte, må medlemmet gi beskjed om dette til enten sekretæren for rådet eller til administrasjonen i kommunen, så raskt som mulig.

Plikt til å stemme

Medlemmer i eldrerådet som er tilstede i møtet, har plikt til å stemme når en sak tas opp til avstemning. Det er adgang til å stemme blankt ved valg.

Møtegodtgjørelse

Eldrerådsmedlemmer har krav på godtgjøring for sitt arbeid. Det er kommunestyret eller fylkestinget som selv gir en forskrift om slik godtgjøring, i forskriften fastsettes blant annet hvor mye godtgjøring en har krav på.

Reisegodtgjørelse

Medlemmer i eldrerådet har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet. Kommunestyret eller fylkestinget gir en forskrift om godtgjøringen.

Rett til fri fra jobb

Eldrerådsmedlemmer som er arbeidstakere har rett til fri fra sitt arbeid når det er nødvendig på grunn av møter i rådet.

Inhabilitet

Et eldrerådsmedlem som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i rådet. Dette gjelder ikke ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan i rådet. Bestemmelsene i forvaltningsloven om inhabilitet gjelder også, med de særreglene som står i kommuneloven.

Fritak i behandling av en sak

Et medlem av eldrerådet kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak av personlige grunner. Rådet avgjør om han eller hun skal fritas. Det kreves vektige personlige grunner for fritak i den enkelte saken. Den som ønsker fritak må selv be om det, rådet avgjør om personen får fritak. Eksempel på grunn for fritak kan være dersom et medlem er i en situasjon som ligger nært opp til at personen er inhabil.

Fritak fra vervet som eldrerådsmedlem

Dersom det er vanskelig for et eldrerådsmedlem å delta i eldrerådet, er det mulig å søke om fritak. Fritak betyr at personen enten midlertidig eller for resten av valgperioden, kan bli fritatt fra vervet sitt som rådsmedlem. Medlemmer av eldrerådet kan for eksempel søke om fritak på grunn av sykdom eller dersom personen har flyttet og dermed fått lang reisevei.

For å få fritak fra vervet som rådsmedlem, er det krav om at personen ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne. Søknad om fritak sendes kommunestyret. Kommunestyret kan velge å gi fritak etter søknad. Fritak kan gis enten midlertidig eller for resten av valgperioden. Dersom det gis et midlertidig fritak, trer personen inn i vervet sitt igjen når fritaksperioden er over.

I vurderingen av søknaden, skal det legges vekt på om grunnen for søknaden var kjent på det tidspunktet medlemmet valgte å samtykke til å bli valgt.

Mulighet for å få møte- og talerett

Kommunestyret og fylkestinget har mulighet til å gi eldrerådsmedlemmer møte- og talerett i kommunestyre- og fylkestingsmøter, og møter i andre folkevalgte organer. Talerett kan, som et eksempel, brukes til å presentere rådets årsmelding for kommunestyret. Eldrerådet kan for eksempel orientere om saker som det har fått gjennomslag for og saker som fortsatt står uløst, hvor det er behov for videre arbeid for å finne gode løsninger.
I noen kommuner kan for eksempel mye av saksbehandling skje i utvalg. For eldrerådsmedlemmene kan det derfor være mer hensiktsmessig å anmode om å få møte- og talerett i disse organene enn i kommunestyret.

Eldrerådet kan ikke gis forslagsrett i andre folkevalgte organers møter.

Taushetsplikt

Eldrerådene er et forvaltningsorgan i henhold til forvaltningsloven. Rådets medlemmer har derfor taushetsplikt etter forvaltningsloven. 

§ 13. Taushetsplikt. (Lovdata)