Egenkontroll i kommunene

Kommunenes egenkontroll er den kontrollvirksomhet som kommunene selv driver overfor egen virksomhet.

En velfungerende egenkontroll er viktig både for å sikre tilliten innbyggerne har til kommunen, og for å sikre effektiv og riktig ressursbruk i kommunen. Se blant annet Stortingsmelding 12 (2011-2012) Stat og kommune - styring og samspel . Kommuneloven har regler om kontrollutvalg, revisjon og administrasjonssjefens internkontroll. Deloittes Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariatet i kommunene tegner et godt bilde av at kontrollutvalgene i stor grad fyller sin funksjon i kommunene på en god måte. 

KMD har over flere år støttet KS’ arbeid med internkontroll. KS har blant annet gitt ut heftet "Rådmannens internkontroll. Orden i eget hus".  

I desember 2015 utga KMD ut en ny utgave av Kontrollutvalgsboken. Målet med denne veilederen er å skape større forståelse av kontrollutvalgets rolle og oppgaver.

Disse aktivitetene er en del av departementets oppfølging av rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane (2009) fra en arbeidsgruppe nedsatt av departementet som skulle foreslå tiltak for å styrke kontrollutvalget, revisjonen og den administrative internkontrollen i kommuner og fylkeskommuner.