Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften

Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets merknader til de enkelte bestemmelsene i kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.

Den nye forskriften utfyller kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalg og revisjon, som i det vesentlige er regulert i kapitlene 23 og 24. Forskriften erstattet de nå opphevede Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15. juni 2004.

Kommuneloven inneholder de fleste sentrale bestemmelsene om kontrollutvalget og revisjonen. Lovens bestemmelser er i liten grad gjentatt i den nye forskriften. For nærmere veiledning om lovens bestemmelser viser vi til lovens forarbeider:

Veilederen: Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften (pdf)