Rapporter og planer

Internkontroll i kommuner

Rapport er utarbeidet av PriceWaterhouseCoopers.

Kommunal- og regionaldepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som innen utgangen av 2009 skal foreslå tiltak for å styrke kontrollutvalget, revisjonen og den administrative internkontrollen i kommuner og fylkeskommuner.

Kommunal- og regionaldepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som innen utgangen av 2009 skal foreslå tiltak for å styrke kontrollutvalget, revisjonen og den administrative internkontrollen i kommuner og fylkeskommuner. Som del av dette arbeidet har departementet engasjert PwC med oppdrag å frembringe kunnskap om den praktiserte internkontrollen i kommunal sektor, herunder udokumenterte kontrollaktiviteter og kontrollaktiviteter som lokalt ikke umiddelbart ses som del av
administrasjonssjefens internkontroll. Rapporten gir tilrådninger om hvordan internkontrollen i kommunene kan styrkes. Oppdraget er utført i perioden 15.august til 30. oktober 2009.