Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat

Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet levert en evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat i kommunene.

Siktemålet med evalueringen er å styrke kunnskapsgrunnlaget om sentrale deler av den kommunale egenkontrollen. Dette skal danne grunnlag for Kommunelovutvalgets vurderinger av egenkontrollen og videre utvikling av egenkontrollregelverket.

Rapporten tegner et bilde av at kontrollutvalgene i stor grad fyller sin funksjon i kommunene på en god måte og er oversendt til kommunelovutvalget.

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (pdf)