Etikk i kommunesektoren

En høy etisk standard i kommunal virksomhet legger grunnlaget for tillit fra innbyggerne og et godt omdømme. Det er viktig at innbyggerne er trygge på at kommuner og fylkeskommuner ivaretar fellesskapets beste, basert på demokratiske prosesser og rettferdig utøvelse av lokal myndighet.

Kommunal- og distriktsdepartementet etablerte Etikkportalen i 2010 i samarbeid med KS. Nettportalen har etikk og tillitskapende forvaltning som tematisk overbygning. På portalen får kommunene tilgang til informasjon og erfaringsdeling som kan understøtte det lokale etikkarbeidet. Oppbygging av kompetanse er et helt sentralt verktøy for å sikre høy etisk standard i kommunesektoren.

I 2011 ble portalen utvidet med et omfattende register over rapporter fra forvaltningsrevisjoner i kommunesektoren. Registeret er et verktøy for kunnskapsspredning og et sted hvor blant annet kontrollutvalgene og revisjonsenhetene kan hente gode ideer. Registeret kan også bidra til bedre samspill mellom statlig tilsyn og den kommunale egenkontrollen.

Kommunal- og distriktsdepartementet har støttet det flerårige prosjektet ”Åpenhet, integritet og antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren”, som er et samarbeidsprosjekt mellom KS og Transparency International. Målet med prosjektet har vært å bidra til bevisstgjøring av aktørene i kommunesektoren, og utvikling og formidling av verktøy og metoder som kan redusere risikoen for korrupsjon.

Det er laget en egen antikorrupsjonshåndbok spesielt for kommunesektoren. Dette er en viktig kanal for formidling av resultater og den gir råd og verktøy for kommunenes eget arbeid med korrupsjonsforebygging.

Dokumenter