Skjerpede habilitetsregler for leder og medlemmer av styre og bedriftsforsamling i offentlig heleide selskaper.

Skjerpede habilitetsregler for leder og medlemmer av styre og bedriftsforsamling i offentlig heleide selskaper.

Kommunal- og regionaldepartementet fremmet 3. april 2009 en proposisjon for Odelstinget med forslag om å oppheve unntaket som er gitt i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e som gjelder for tjenestemenn og folkevalgte som også er styremedlemmer mv i offentlig heleide selskaper når disse selskapene er part i en sak som er til behandling i forvaltningen.

Forslaget innebærer at lokale folkevalgte og tjenestemenn blir inhabile og ikke kan behandle en sak i kommunen som gjelder et offentlig eid selskap der de selv har en ledende stilling eller sitter i styret eller bedriftsforsamlingen. Til nå har det altså vært et unntak fra inhabilitetsreglene for styremedlemmer i selskaper som er fullt ut offentlig eid. Lovendringsforslaget bygger på synspunktet om at det bør gjelde samme regler for folkevalgtes og tjenestemenns engasjement i offentlig eide selskaper som i private selskaper.

Rolleklarhet blant folkevalgte og offentlige tjenestemenn er viktig om innbyggerne skal ha tillit til kommunene. Om en folkevalgt eller tjenestemann har flere roller i en sak, kan det stilles spørsmål ved vedkommendes habilitet og nøytralitet. Forslaget vil bidra til at det blir større klarhet med hensyn til hvilke interesser vedkommende ivaretar når saker vedrørende et aktuelt selskap skal behandles i kommunen.