Forholdet kommune-stat

Kommuner og fylkeskommuner skal ha rammebetingelser som setter dem i stand til å løse sine oppgaver. De har oppgaver på en rekke områder og skal fylle sin rolle som myndighetsutøver, demokratisk arena, tjenesteprodusent og samfunnsutvikler.

Statens styring av kommunesektoren må balanseres mellom nasjonale hensyn og hensynet til det kommunale selvstyret. Kommunene og fylkeskommunene skal ha rom for å prioritere og å tilpasse tjenester i tråd med lokale forhold og behov.

Kommunal- og distriktsdepartementet skal som samordningsdepartement bidra til at de ulike departementenes sektorstyring til sammen skal være samordnet, helhetlig og konsistent. Departementet arbeider for at de grunnleggende prinsippene for styring av kommunesektoren blir fulgt i fagdepartementenes forberedelse av saker med konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner.

Kommuneloven

Kommuneloven 2018 nr 83 har bestemmelser om forholdet mellom stat og kommune. For det første fastslås det kommunale selvstyret,og det understrekes at en kommune er et eget rettssubjekt som tar avgjørelser på eget initiativ og ansvar (§ 2-1). Begrensninger i selvstyret må gjøres i lov eller forskrift. Samtidig må selvstyret utøves innenfor nasjonale rammer. For det andre fastsetter kommuneloven noen prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale selvstyret (§2-2). Bl.a. sies det at det kommunale selvstyret ikke bør begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål. I tillegg sies det at offentlige oppgaver fortrinnsvis bør legges til det forvaltningsnivå som er nærmest innbyggerne. Det sies også at innenfor rammene av nasjonal økonomis politkk bør kommuner ha frie inntekter som gi økonomisk handlingsrom. 

Veileder om statlig styring av kommuner og fylkeskommuner

Kommunal- og distriktsdepartementet har utarbeidet en veileder om statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Veilederen gjør rede for hvilke prinsipper som er førende for hvordan statlige tiltak og reformer som har konsekvenser for kommunesektoren, skal utformes og håndteres. Veilederen inneholder også nærmere retningslinjer for det konkrete arbeidet med slike tiltak og reformer, fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Veilederen erstatter veileder H-2382 B Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner (2016). Veilederen er revidert som følge av ny kommunelov.

Stortingsmeldingen "Stat og kommune - styring og samspel" (Meld. St. 12 (2011-2012))

Meldingen har en gjennomgang av de statlige styringsvirkemidlene og slår fast at rammestyring skal være hovedprinsippet for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Rammestyring er en forutsetning for at kommunesektoren har handlingsrom. Meldingen tydeliggjør hvordan prinsippet kan etterleves fra statens side.

Kommunal- og distriktsdepartementets rolle som samordner av statlig politikk rettet mot kommunesektoren

Kommunesektoren skal ha rammevilkår som setter kommuner og fylkeskommuner i stand til å løse sine oppgaver og utøve sin rolle som tjenesteprodusent, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og som demokratisk arena.

Konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren

Konsultasjonsordningen er regjeringens hovedarena for formell dialog med kommunesektoren v/KS (Kommunesektorens organisasjon) om makroøkonomiske forhold og enkeltsaker knyttet til det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet.