Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forholdet kommune-stat

Kommuner og fylkeskommuner skal ha rammebetingelser som setter dem i stand til å løse sine oppgaver både som myndighetsutøver, demokratiske arenaer, tjenesteprodusenter og samfunnsutviklere.

Statens styring av kommunesektoren må balanseres mellom nasjonale hensyn og hensynet til det kommunale selvstyret. Kommunene og fylkeskommunene skal ha rom for å prioritere og å tilpasse tjenester i tråd med lokale forhold og behov. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal som samordningsdepartement bidra til at de ulike departementenes sektorstyring til sammen skal være samordnet, helhetlig og konsistent. Departementet arbeider for at de grunnleggende prinsippene for styring av kommunesektoren blir fulgt i fagdepartementenes forberedelse av saker med konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner.

Veileder om statlig styring av kommuner og fylkeskommuner

KMD har utarbeidet en veileder om statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Veilederen gjør greie for hvilke prinsipper som er førende for hvordan statlige tiltak og reformer som har konsekvenser for kommunesektoren skal utformes og håndteres.

Veilederen erstatter veileder H-2277 Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner (2014).

Stortingsmeldingen "Stat og kommune - styring og samspel" (Meld. St. 12 (2011-2012))

Meldingen har en gjennomgang av de statlige styringsvirkemidlene og slår fast at rammestyring skal være hovedprinsippet for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Rammestyring er en forutsetning for at kommunesektoren har handlingsrom. Meldingen tydeliggjør hvordan prinsippet kan etterleves fra statens side.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets rolle som samordner av statlig politikk rettet mot kommunesektoren

Kommunesektoren skal ha rammevilkår som setter kommuner og fylkeskommuner i stand til å løse sine oppgaver både som tjenesteprodusenter, myndighetsutøvere, samfunnsutviklere og som demokratiske arenaer.

Konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren

Konsultasjonsordningen er regjeringens hovedarena for formell dialog med kommunesektoren v/KS (Kommunesektorens organisasjon) om makroøkonomiske forhold og enkeltsaker knyttet til det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet.

Til toppen