Om konsultasjonsordningen

Konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren

Her ligger informasjon om hva som er hovedmålet med ordningen og hva man ønsker å oppnå gjennom konsultasjonene.

Regjeringen og KS er omforent om behovet for en god dialog mellom staten og kommunesektoren om statlige rammebetingelser og måloppnåelse innen kommunal virksomhet. Fra og med arbeidet med statsbudsjettet for 2001 har det vært regelmessige konsultasjoner mellom staten v/regjeringen og kommunesektoren v/KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), om kommuneopplegget i statsbudsjettet. Det er to faste politiske møter (mars og april). I tillegg avholdes et eget møte om digitalisering, samt bilaterale møter mellom KS og det enkelte fagdepartement i oktober/november. Det er i tillegg løpende bilateral kontakt mellom KS og fagdepartementene mellom møtene.

Hovedformålet med ordningen har er å komme til enighet om hva som kan oppnås innenfor kommunesektorens inntektsrammer. En annen målsetning for ordningen er å redusere bruken av sterke statlige styringsvirkemidler ved å etablere enighet om prioriteringer knyttet til kommunesektorens ressurser. Ordningen har bidratt til bedret kontakt mellom KS og staten, og en større grad av enighet om situasjonsbeskrivelsen for kommunesektoren.

Partene har vært enige om å utvikle ordningen til å bli mer forpliktende. De to sentrale elementene i videreutvikling av ordningen er innføring av rutiner for involvering av KS i arbeidet med kostnadsberegninger av reformer i kommunesektoren, samt en videre utvikling og styrking av arbeidet med bilaterale samarbeidsavtaler mellom staten og KS innenfor enkeltsektorer.

Konsultasjonsordningen skal i utgangspunktet bidra til å nå følgende seks mål:

  1. Felles forståelse mellom staten og kommunesektoren om de oppgaver som kan realiseres innenfor en gitt inntektsramme. Dette kan bidra til å lette den finanspolitiske styringen av kommunesektoren.
  2. Konsultasjoner om prioritering av kommunesektorens ressursbruk kan bidra til å redusere statlig styring gjennom regelverk og øremerking.
  3. Økt lokal frihet i oppgaveløsningen kan gi mer effektiv ressursbruk og styrke lokaldemokratiet.
  4. Konsultasjoner kan bidra til å gi kommunesektoren mer stabile og forutsigbare rammebetingelser.
  5. Bedre informasjonsgrunnlag for regjeringens og Stortingets utforming av den nasjonale styringen av kommunesektoren.
  6. Gjennomsiktighet ved at metodikk og kalkulasjoner er forståelige, konsistente og etterprøvbare.

Rettleiar - Om staten sitt arbeid med konsultasjonsordninga mellom regjeringa og KS.