Bilaterale samarbeidsavtaler mellom staten og KS

Konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren

Her ligger en oversikt over bilaterale samarbeidsavtaler som er inngått på enkeltsektorer.

Om bilaterale samarbeidsavtaler

Bilaterale samarbeidsavtaler på enkeltsektorer er et element i virkemiddelapparatet og styringsdialogen mellom staten og kommunesektoren, som i større grad enn sterkere styringsvirkemidler som lovfesting og øremerking ivaretar hensynet til kommunalt handlingsrom.

Fremveksten av bilaterale samarbeidsavtaler må derfor ses i lys av målsetningen om en styringsdialog basert på samarbeid og samhandling. Det er en målsetning at avtalene skal utgjøre et alternativ til sterkere styringsvirkemidler.

Inngåelse av bilaterale samarbeidsavtaler er dermed ment å bidra til utvikling av kommunal tjenesteproduksjon og kommunen som samfunns- og utviklingsaktør, gjennom å tydeliggjøre prioriteringer innenfor sektorområder, samtidig som kommunesektorens handlefrihet ivaretas.

Kvalitetsutvikling er et sentralt element. I tillegg er samhandlingsutfordringer mellom ulike deler av forvaltningen eller mellom ulike forvaltningsnivåer, et område der avtaler har vært vurdert som et hensiktsmessig virkemiddel.

Oversikt over bilaterale avtaler i konsultasjonsordningen per april 2024

Avtaler om velferdstjenester (kvalitet/tjenesteutvikling

Parter

Inngått

Utløper

Første avtale inngått

1

Avtale om kvalitetsutvikling i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring (pdf)

KD og KS

02.12.2022

31.12.2025

2009

2

Avtale om gjennomføring av Leve hele livet 2019 - 2023 (pdf)

HOD og KS

26.6.2018

31.12.2023

2018

3

Avtale om utvikling av Digihjelpen (pdf)

KDD og KS

18.3.2022

31.12.2025

2018

4

Avtale om innføring av nasjonale e-helseløsninger i kommunene (pdf)

HOD og KS

13.1.2022

31.12.2023

2020

5

Avtale om å styrke tilliten til barnevernet (pdf)

BFD og KS

 7.12.2020

31.12.2023

2020

Avtaler om samhandling mellom ulike deler av forvaltningen

 

 

 

 

6

Avtale om kvalitets- og kapasitetsøkning i praksis for helse- og sosialfagstudenter 2022–2025 (pdf)

KD, HOD og KS

8.9.2022

31.12.2024

2022

7

Samarbeidsavtale om mottak og bosetting av flyktninger (pdf)

Vedlegg til samarbeidsavtalen (pdf)

AID, JD, BFD, KDD og KS

11.3.2022

31.1.2025

2004

8

Samarbeidsavtale mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) om partnerskapet i NAV-kontorene (pdf)

AID og KS

4.1.2023

31.12.2026

2012

9

Samarbeidsavtale mellom KMD og KS om oppfølging av ambisjoner og felles tiltak i digitaliseringsstrategi for offentlig sektor (2019-2025)

KDD og KS

14.9.2020

1.9.2022

2020

10

Avtale om innovasjon og oppfølgingen av bærekraftsagendaen

KDD og KS

1.6.2021

31.12.2023

2021

11

Samarbeidsavtale mellom HOD og KS om digital samhandling og helseteknologi (PDF)

HOD og KS

15.3.2024

31.12.2027

2024

12

Avtale mellom regjeringen og KS om videreutvikling av helsefellesskapene for en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste (PDF)

HOD og KS

26.4.2024

31.12.2027

2020

13

Utviklingsavtale mellom regjeringen og KS om videreutvikling av gode lokalsamfunn og bærekraftige velferdstjenester (PDF)

AID, HOD, KDD, KUD, SD og KS

26.4.2024

31.12.2028

2024