Bilaterale samarbeidsavtaler mellom staten og KS

Konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren

Her ligger en oversikt over bilaterale samarbeidsavtaler som er inngått på enkeltsektorer.

Om bilaterale samarbeidsavtaler

Bilaterale samarbeidsavtaler på enkeltsektorer er et element i virkemiddelapparatet og styringsdialogen mellom staten og kommunesektoren, som i større grad enn sterkere styringsvirkemidler som lovfesting og øremerking ivaretar hensynet til kommunalt handlingsrom.

Fremveksten av bilaterale samarbeidsavtaler må derfor ses i lys av målsetningen om en styringsdialog basert på samarbeid og samhandling. Det er en målsetning at avtalene skal utgjøre et alternativ til sterkere styringsvirkemidler.

Inngåelse av bilaterale samarbeidsavtaler er dermed ment å bidra til utvikling av kommunal tjenesteproduksjon og kommunen som samfunns- og utviklingsaktør, gjennom å tydeliggjøre prioriteringer innenfor sektorområder, samtidig som kommunesektorens handlefrihet ivaretas.

Kvalitetsutvikling er et sentralt element. I tillegg er samhandlingsutfordringer mellom ulike deler av forvaltningen eller mellom ulike forvaltningsnivåer, et område der avtaler har vært vurdert som et hensiktsmessig virkemiddel.

Oversikt over bilaterale avtaler i konsultasjonsordningen per september 2020

Avtaler om velferdstjenester (kvalitet/tjenesteutvikling

Parter

Inngått

Utløper

Første avtale inngått

1

Avtale mellom Kunnskapsdepartementet og KS om kvalitetsutvikling i barnehagen og grunnopplæringen (pdf)

KD og KS

20.4.2018

31.12.2021

2009

2

Avtale om gjennomføring av Leve hele livet 2019 - 2023 (pdf)

HOD og KS

26.6.2018

31.12.2023

2018

3

Avtale om utvikling av Digihjelpen (pdf)

KMD og KS

  7.1.2020

31.12.2021

2018

4

Avtale om innføring av nasjonale e-helseløsninger i kommunene (pdf)

HOD og KS

3.12.2020

23.12.2023

2020

5

Avtale om å styrke tilliten til barnevernet (pdf)

BFD og KS

 7.12.2020

31.12.2023

2020

Avtaler om samhandling mellom ulike deler av forvaltningen

 

 

 

 

4

Avtale om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre

JD, KD, BLD, KMD og KS

29.8.2018

31.12.2021

2004

5

Utviklingsavtale mellom Arbeids- og sosialdepartementet og KS for partnerskapet stat –kommune om NAV-kontorene (pdf)

ASD og KS

20.4.2018

31.12.2022

2012

6

Samarbeidsavtale mellom regjeringen og kommunesektoren om styrket kommunal- og regional planlegging (pdf)

KMD og KS

21.11.2018

31.12.2019

2017

7

Avtale om samarbeid ved løslatelse etter straffegjennomføring i fengsel (pdf)

JD og KS

10.4.2019

31.12.2021

2019

8

Avtale om innføring av helsefellesskap for å skape en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste 

HOD og KS

23.10.2019

31.12.2023

2019

9

Samarbeidsavtale mellom KMD og KS om oppfølging av ambisjoner og felles tiltak i digitaliseringsstrategi for offentlig sektor (2019-2025)

KMD og KS

14.9.2020

1.9.2022

2020