Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bilaterale samarbeidsavtaler mellom staten og KS

Konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren

Her ligger en oversikt over bilaterale samarbeidsavtaler som er inngått på enkeltsektorer.

Om bilaterale samarbeidsavtaler

Bilaterale samarbeidsavtaler på enkeltsektorer er et element i virkemiddelapparatet og styringsdialogen mellom staten og kommunesektoren, som i større grad enn sterkere styringsvirkemidler som lovfesting og øremerking ivaretar hensynet til kommunalt handlingsrom.

Fremveksten av bilaterale samarbeidsavtaler må derfor ses i lys av målsetningen om en styringsdialog basert på samarbeid og samhandling. Det er en målsetning at avtalene skal utgjøre et alternativ til sterkere styringsvirkemidler.

Inngåelse av bilaterale samarbeidsavtaler er dermed ment å bidra til utvikling av kommunal tjenesteproduksjon og kommunen som samfunns- og utviklingsaktør, gjennom å tydeliggjøre prioriteringer innenfor sektorområder, samtidig som kommunesektorens handlefrihet ivaretas.

Kvalitetsutvikling er et sentralt element. I tillegg er samhandlingsutfordringer mellom ulike deler av forvaltningen eller mellom ulike forvaltningsnivåer, et område der avtaler har vært vurdert som et hensiktsmessig virkemiddel.

Oversikt over bilaterale avtaler i konsultasjonsordningen per august 2014

 

  (alle avtalene er publisert i pdf-format)

Parter

Inngått

Utløper

Første inngåtte avtale

 

Avtaler om velferdstjenester (kvalitet/tjensteutvikling)

       

1

Avtale om kvalitetsutvikling i barnehagen og grunnopplæringen. KD og KS  07.11.2014

31.12.2017

 

2

Avtale om kvalitetsutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene HOD og KS 20.01.2016 01.01.2019

2003

 

Avtaler om samhandling mellom ulike deler av forvaltningen

       

3

Avtale om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre JD, BLD, KMD og KS 11.05.2016 31.12.2017

2004

4

Utviklingsavtale for partnerskapet stat-kommune om NAV-kontorene ASD og KS 13.04.2015 31.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen