Kommunal- og distriktsdepartementets rolle som samordner av statlig politikk rettet mot kommunesektoren

Kommunesektoren skal ha rammevilkår som setter kommuner og fylkeskommuner i stand til å løse sine oppgaver både som myndighetsutøvere, demokratiske arenaer, samfunnsutviklere og tjenesteprodusenter.

Kommunal- og distriktsdepartementet har som samordningsdepartement et ansvar for å sørge for at de ulike departementenes styring til sammen skal være samordnet, helhetlig og konsistent. Videre skal virkemiddelbruken på ulike sektorområder være harmonisert, slik at kommunesektoren ikke gis motstridende styringssignaler.

Kommunal- og distriktsdepartementet arbeider for at de grunnleggende prinsippene for styring av kommunesektoren blir fulgt i fagdepartementenes forberedelse av saker med konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner. Mye av Kommunal- og distriktsdepartementets ressurser til samordning går derfor med til å følge opp enkeltsaker på fagdepartementenes områder, blant annet gjennom interne foreleggelser, regjeringsnotater, høringer, deltakelse i ulike arbeidsgrupper, i statsbudsjettarbeidet og gjennom konsultasjonsordningen mellom regjeringen og kommunesektoren ved KS.

Utredningsinstruksen

Utredningsinstruksen retter seg mot departementene og deres underliggende virksomheter, og har som formål å sikre god forberedelse av offentlige reformer, regelendringer og andre tiltak. Fagdepartementene skal i henhold til instruksen involvere Kommunal- og distriktsdepartementet i arbeidet med saker som har administrative, økonomiske eller andre konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner. Instruksen gir retningslinjer for arbeidet med konsekvensutredninger, foreleggelser for berørte departement før alminnelig høring, alminnelig høring, og om arbeidet med meldinger og proposisjoner til Stortinget. Kommunal- og distriktsdepartementet er høringsinstans dersom saker har konsekvenser for kommunesektoren.

Behandling av saker i regjeringen

Saker med økonomiske eller administrative konsekvenser for kommuner eller fylkeskommuner som skal behandles i regjeringen, skal alltid forelegges kommunal- og distriktsministeren for merknader. Statsministerens kontor har retningslinjer for forberedelse av saker til regjeringen.

Budsjettarbeidet

Kommunal- og distriktsdepartementet har også en sentral samordningsrolle i regjeringens arbeid med det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner i statsbudsjettet. Kommuneopplegget omfatter i hovedsak skatteinntekter, rammetilskuddene på Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett og øremerkede tilskudd på fagdepartementenes budsjetter. 

Kommunal- og distriktsdepartementet skal legge til rette for samsvar mellom kommunenes oppgaver og ressurser, samt se til at rammefinansiering er hovedfinansieringsform for kommunesektoren. Det følger av budsjettrundskriv fra Finansdepartementet at endring av bevilgning til kommunesektoren alltid må tas opp med Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Kommuneproposisjonen

I mai hvert år legger Kommunal- og distriktsdepartementet fram kommuneproposisjonen for Stortinget. Her gis det signaler om regjeringens forslag til økonomisk opplegg for kommuner og fylkeskommuner det kommende året. Regjeringen legger i proposisjonen fram den overordnede politikken overfor kommunesektoren, og gir en samlet oversikt over planlagte endringer på fagdepartementenes områder. Gjennom dette dokumentet får kommunesektoren en helhetlig oversikt over forslag til endringer i statens politikk, og proposisjonen er et sentralt hjelpemiddel i kommunenes og fylkeskommunenes egne budsjettprosesser.