Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner

I veilederen omtales de grunnleggende prinsippene for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner, som til dels er fastsatt i lov. Videre er det tatt inn reviderte retningslinjer for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner, som er fastsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet tidligere Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les dokumentet

Retningslinjene er utledet av etablerte prinsipper for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner.

Retningslinjene gjelder blant annet for

  • utredningsarbeid
  • utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren
  • bruk av økonomiske styringsvirkemidler og øremerking
  • rapporteringskrav

Det er et mål å gi kommunesektoren gode rammevilkår som kan styrke kommunene både som tjenesteytere, myndighetsutøvere, samfunnsutviklere og som demokratiske arenaer.

Målgruppen for veilederen er departementer, direktorater og andre statlig etater som forbereder reformer eller andre tiltak som berører kommuner og fylkeskommuner. 

Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner (pdf)

Veilederen erstatter veileder H-2382 B Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner (2016).

Trykket utgave

publikasjoner.dep.no kan du bestille papirutgaven av veilederen.