Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Denne veilederen inneholder prinsipper og retningslinjer for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Den inneholder også nærmere veiledning om disse og om arbeidet med ulike styringsvirkemidler overfor kommunesektoren. Veilederen retter seg mot departementer, direktorater og andre statlige etater som utarbeider reformer eller andre tiltak som berører kommuner og fylkeskommuner.

Veilederen er oppdatert i samsvar med den nye kommuneloven av 22. juni 2018 nr. 83. Kommuneloven av 2018 lovfester det kommunale selvstyret og rammer og prinsipper i tilknytning til selvstyret, og inneholder en rekke andre endringer av betydning for styringen av kommuner og fylkeskommuner. I tillegg til oppdateringene som følge av kommuneloven, er det også gjort strukturelle og andre endringer i veilederen sammenlignet med den forrige versjonen.

I veilederen brukes noen steder "kommuner" som samlebetegnelse for "kommuner og fylkeskommuner" for å forenkle framstillingen. Både prinsipper og retningslinjer er i hovedsak de samme for kommuner og fylkeskommuner. Dersom det gjelder noe særskilt for kommuner eller fylkeskommuner, vil dette omtales uttrykkelig.

Figur 1.1 Oversikt over veilederens ulike deler og forholdet mellom dem.

Kapittel 2 inneholder prinsipper for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Dette er grunnleggende prinsipper som følger av lov eller av stortingsdokumenter. Sammenlignet med forrige versjon av denne veilederen, er listen med disse prinsippene revidert og oppdatert i samsvar med kommuneloven, som blant annet lovfester sentrale prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale og fylkeskommunale selvstyret. Til den reviderte listen over prinsipper er det også kommentarer til hvert enkelt prinsipp. Innholdsmessig bygger disse prinsippene og kommentarene i stor grad på forrige versjon av veilederen, samt på forarbeidene til kommuneloven.

Kapittel 3 inneholder retningslinjer for det praktiske arbeidet knyttet til statlig styring av kommuner og fylkeskommuner og kommentarer til disse retningslinjene. Retningslinjene er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og gjelder for utredninger, utforming av lover og forskrifter, bruk av økonomiske styringsvirkemidler og rapporteringskrav som retter seg mot kommunesektoren. Retningslinjene er revidert sammenlignet med den forrige versjonen av veilederen, blant annet som følge av kommuneloven av 2018. Det er også gjort endringer i struktur og framstilling. Retningslinjene bygger på tidligere versjoner, og de er utledet av og er en praktisk konsekvens av prinsippene for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. De har samme virkeområde som Utredningsinstruksen og retter seg mot departementer, direktorater og andre statlige etater som utarbeider lover, forskrifter, økonomiske ordninger eller andre tiltak som berører kommuner og fylkeskommuner.

Kapittel 4 inneholder ytterligere informasjon om statlig styring av kommunesektoren, inkludert forklaringer og konkretiseringer av prinsippene og retningslinjene knyttet til konkrete tema. Dette er tolkninger og veiledninger skrevet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Til forsiden