Veileder om statlig styring av kommuner og fylkeskommuner (2016)

Veilederen om statlig styring av kommuner og fylkeskommuner er revidert. Veilederen gjør rede for hvordan statlige tiltak og reformer som har konsekvenser for kommunesektoren skal utformes og håndteres.

I veilederen er det også tatt inn reviderte retningslinjer for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner, som er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Retningslinjene er utledet av etablerte prinsipper for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. De gjelder blant annet retningslinjer for bruk av økonomiske styringsvirkemidler og øremerking, for rapporteringskrav, og for utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren. Det er et mål å gi kommunesektoren gode rammevilkår som kan styrke kommunene både som tjenesteytere, myndighetsutøvere, samfunnsutviklere og som demokratiske arenaer.

Målgruppen for veilederen er departementer, direktorater og andre statlig etater som forbereder reformer eller andre tiltak som berører kommuner og fylkeskommuner. 

Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner (pdf)

Veilederen erstatter veileder H-2277 Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner (2014).