Veileder for eldreråd

Oppstart av et nytt eldreråd

På det første møtet bør rådsmedlemmene få informasjon om eldrerådets oppgaver og funksjon. Rådet bør også gis en oversikt over hvordan kommunen eller fylkeskommunen er organisert.

En eldre mann tegner en graf på flipover
Foto: Colourbox

Rådet bør på første møte velge leder og nestleder. Rådet bør også avklare spørsmål knyttet til organisering, det kan f.eks. fastsettes en møteplan for de første månedene.

Etter at eldrerådet har arbeidet noe tid og har fått en tilstrekkelig god oversikt over eldres situasjon i kommunen eller fylkeskommunen, kan rådet velge å drøfte hvilke saker det bør konsentrere seg om. På grunnlag av en slik drøfting kan rådet utarbeide en arbeidsplan for resten av valgperioden. Rådet kan f.eks. velge ut større og overgripende saker.

For at eldrerådet skal få bedre kjennskap til tilbudet til eldre i kommunen eller fylket, kan eldrerådet planlegge besøk til ulike tjenestesteder i kommunen eller fylkeskommunen, eller invitere representanter for lokale organisasjoner etc. for å få deres synspunkter.

Valg av leder og nestleder

Det er eldrerådet selv som velger leder og nestleder for rådet. Både leder og nestleder skal velges blant medlemmene i rådet.

Valget skal gjennomføres som flertallsvalg. Det er den personen som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene som velges. Hvis ingen får mer enn halvparten av stemmene, holdes en ny avstemning. Den som får flest stemmer ved den nye avstemningen, blir valgt. Hvis to eller flere kandidater får like mange stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning. For å velge nestleder holdes det et nytt flertallsvalg etter samme regler som for valg av leder. Flertallsvalg gjennomføres ved å vise stemmetegn, og det er ikke anledning til skriftlig avstemning. Det er fordi valget skal være åpent og synlig.

Hva er oppgavene til lederen av rådet?

Lederen av eldrerådet skal sette opp en saksliste for hvert møte. Innkallingen til møtet skal inneholde sakslisten. Lederen kan få hjelp av sekretariatshjelpen til rådet til å sette opp en saksliste.

Møtene i rådet skal ledes av leder eller nestleder. Dersom verken leder eller nestleder deltar på møtet, velger rådet en møteleder ved flertallsvalg. Alle medlemmene i rådet kan stille spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på sakslisten.

Lederen kan kalle inn til møter i rådet, dersom lederen mener det er nødvendig.

Lederen kan bestemme å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er nødvendig for å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som nødvendig.

Opplæring

Eldrerådet bør få informasjon og opplæring, slik at medlemmene blir i stand til å ivareta oppgaven som rådsmedlem. Rådet kan få informasjon om kommunens organisering og forholdet mellom folkevalgte organer og administrasjonen, eldrerådets oppgaver og samarbeid med ulike deler av kommunen. I tillegg kan rådet også få informasjon om aktuelle forhold i kommunen som har betydning for de eldre, herunder sentrale lover og bestemmelser som gjelder eldre.

Kommuneloven og forskriften om medvirkningsordningsordninger inneholder ikke bestemmelser som gir rådet rett til en bestemt opplæring. Hvilken opplæring rådet skal få, avgjøres dermed i den enkelte kommune. Rådet kan for eksempel få tilbud om delta i folkevalgtopplæring i kommunene som arrangeres av KS. Folkevalgtopplæringen gir blant annet innblikk i det politiske oppdraget, sammensetning av kommunale og fylkeskommunale organer, forholdet mellom folkevalgte og administrasjonen, og kommunale og fylkeskommunale styringsinstrumenter.

Reglement for eldrerådet

Kommunestyret og fylkestinget skal fastsette et reglement for råd for eldre. Reglementet skal fastsette organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet, tidsperioden som organet er opprettet for og eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet. Kommunestyret og fylkestinget kan også fastsette nærmere regler om saksbehandlingen i rådet i et reglement.

 • Navn på rådet, samt eventuell forkortelse
 • Formål – f.eks.: Rådet skal bidra til at eldre blir sikret bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådet tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som berører eldre som gruppe. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.
 • Valg og sammensetning
  • Hvordan skal rådets medlemmer velges? Det er kommunestyret/fylkestinget som formelt vedtar sammensetningen av rådet (forskrift om medvirkningsordninger § 3).
  • Antall medlemmer og varamedlemmer. Det er kommunestyret/fylkestinget som fastsetter hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådet skal ha (forskrift om medvirkningsordninger § 3).
  • Virkeperiode (fire år – kommuneloven § 5-12)
  • Alderssammensetning: Rådet skal så langt det er mulig ha en bred alderssammensetning blant medlemmene
 • Hva slags myndighet skal rådet ha? (forskrift om medvirkningsordninger § 2)
  • Skal rådet ha møte- og talerett i folkevalgte organer?
  • Skal rådet delegeres myndighet til å bevilge midler?
 • Økonomi og administrasjon
  • Skal rådet ha et eget budsjett?
  • Omfanget og innholdet av sekretariatshjelp og opplæring
 • Saksbehandling og rutiner
  • Bestemmelse om det skal utarbeides sakslister til rådsmøtene (kommuneloven § 11-3)
  • Bestemmelse om det skal føres møtebok for møtene (kommuneloven § 11-4)
  • Rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken (forskrift om medvirkningsordninger § 2)
  • Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem. Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges frem for kommunestyret eller fylkestinget, som blant annet kan gi oversikt over hvilke saker rådet har arbeidet med det siste året.
 • Annet

§ 3.Sammensetning og organisering 

§ 5-12.Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom 

§ 2.Oppgaver 

§ 11-3.Innkalling og saksliste 

§ 11-4.Møtebok 

Budsjett

Forskrift om medvirkningsordninger forutsetter at kommunestyret eller fylkestinget bevilger nødvendige midler til drift av eldrerådet. Kommunen eller fylkeskommunen kan velge å vedta et eget budsjett for rådet, slik at rådet kan planlegge virksomheten sin for det kommende året.
Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret eller fylkestinget vedtar budsjett for rådet.