Medvirkning i planlegging

Tilrettelegging for deltakelse

Lokaldemokratiet styrkes og utvikles gjennom bred medvirkning og dialog i planprosesser. En veileder er utviklet for å formidle prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven.

Lokaldemokratiet styrkes og utvikles gjennom bred medvirkning og dialog i planprosesser. En veileder er utviklet for å formidle prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven.

Veilederen viser medvirkningens rolle i planprosesser og hvordan det kan tilrettelegges for privat deltakelse. Den gir en kortfattet omtale av bestemmelsene for medvirkning etter plan- og bygningsloven.

Vi håper veilederen øker forståelsen for de mulighetene tilrettelegging for medvirkning gir, samtidig som man sikrer bedre og raskere planprosesser fra starten av.

Medvirkning i planlegging (pdf)

Vedlegg:

Veilederen medvirkning i planlegging er oversatt til engelsk: Public Participation in Planning

Kommunens myndighet og plikter i forbindelse med medvirkning

Kommunen er lokal planmyndighet jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 3-3 om kommunens planoppgaver og planmyndighet, og har myndighet til å avvise planforslag der medvirking ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

Kommunene skal sørge for at medvirkning er gjennomført i alle planer.

Kommunene skal sikre aktiv medvirkning fra de samfunnsgrupper som ikke så lett lar seg inkludere i medvirkningen.

Kommunene er etter kommuneloven pålagt å etablere ungdomsråd.