Høyring av forslag til ny kommunelov

Kommunelovutvalget si utgreiing (NOU 2016: 4) blei sendt på høyring 6. april 2016. Utvalget gjekk igjennom dagens kommunelov, og la fram forslag til ein ny lov.

Utvalget foreslår mellom anna å lovfesta det kommunale og fylkeskommunale sjølvstyret og enkelte prinsipp for nasjonale myndigheiter sitt forhold til dette sjølvstyret. Utvalget foreslår óg fleire tiltak for å styrke eigenkontrollen i kommunane og fylkeskommunane. Utvalget har lagt vekt på å gjere loven enkel og tilgjengelig. 

Bestill NOUen i papirformat

Høyringsfristen er 6. oktober 2016.