Kommunalnytt

Kommunalnytt er et nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltningen som sendes ut fra Kommunalavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Kommunalnytt. Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning

Abonner på Kommunalnytt

Meld deg på

2024

Innhold i kommunalnytt nr. 3 (juni):

 • Ekspertgruppe skal sjå på korleis kunstig intelligens kan påverke demokratiske val
 • Opptak fra Lokaldemokratikonferansen 2024
 • Ny brosjyre om innbyggermedvirkning
 • Evaluering av lokaldemokratitiltak i føregangskommunar
 • Valget i 2025
 • Invitasjon til Etikkonferansen 2024
 • Forslag til lovendringer for å styrke det kommunale selvstyret
 • TBU-rapport
 • Stortinget behandlet 19. juni Kommuneproposisjonen for 2025
 • Beregningsforutsetninger pensjon
 • Nye tolkningsuttalelser
 • På høring nå

Innhold i kommunalnytt nr. 2 (mars):

 • Lokaldemokratikonferansen 2024: Korleis utvikle demokratiet?
 • Utbetaling av ytterligere 268 millioner kroner etter ekstremværet «Hans»
 • Utredning om kommunenes privatrettslige råderett
 • Evaluering av assistansebestemmelsen i valgloven
 • Gratis E-læringskurs i universell utforming i planlegging
 • I 2025 er det friluftslivets år
 • Samiske navn på Gratangen, Levanger, Rana og Sørfold
 • Nye tolkningsuttaleleser

Innhold i kommunalnytt nr. 1 (februar):

 • Har ikke funnet tegn til uønsket utenlandsk påvirkning av lokalvalget i 2023
 • Etablering av samarbeid – huskelister og praktisk veiledning
 • Oppdatert budsjett- og regnskapsveileder
 • Hvor effektiv er din kommune?
 • Hvor stort er tjenestetilbudet i din kommune?
 • Kommunale inntekter fra kraftsektoren

Tidligere år:

Kommunalnytt nr. 8 (desember)

Innhold:

 • Inntektsrammene for kommunesektoren 2024
 • Utbetaling av 704 millioner kroner etter ekstremværet «Hans»
 • Ny hjemmel i inndelingslova
 • Høring av forslag om videreføring av midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m.

Kommunalnytt nr. 7 (november)

Innhold:

 • Invitasjon: Hvordan kan kommunesektoren møte demografiutfordringene?
 • Invitasjon: Fag- og innspillsmøte om elektronisk stemming
 • TBUs høstrapport
 • Lokaldemokratiet i Norden i en urolig verden – se opptak av seminar
 • 87 søknader er til vurdering
 • Endringer i departementet

Kommunalnytt nr. 6 (oktober)

Innhold:

 • Spørsmål og svar om konstituering
 • Lovoppfyllelse i norske kommuner
 • Statsbudsjettet 2024
 • Grønt hefte 2024
 • Frie inntekter på nett
 • Retningslinjer for skjønnstildelingen for 2024
 • Ny veileder om interkommunalt samarbeid
 • Invitasjon til seminar om de nordiske lokaldemokratiene, 9. november i Tromsø

Kommunalnytt nr. 5 (september)

Innhold:

 • Tilstandsanalyse av det norske demokrati
 • Invitasjon til lokaldemokratiseminar i Tromsø
 • Prosess med skjønnsmidler etter ekstremværet «Hans»
 • Endringer i reglene for interkommunale selskaper (IKS)
 • Veileder om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner

Kommunalnytt nr. 4 (juni)

Innhold:

 • Ny rettleiar om konstituerande møte i kommunar og fylkeskommunar
 • Invitasjon til å bli forsøkskommune
 • Revidert nasjonalbudsjett 2023 og Kommuneproposisjonen 2024
 • Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner og fylkeskommuner 2024
 • TBUs vårrapport
 • Boligdugnaden.no – offentlig veiledning til privatpersoner som skal leie ut
 • § 3-2 Spørsmål om bruk av kommunevåpenet
 • Høring - særlovgjennomgang for å sikre at oppgaver til kommuner og fylkeskommuner tildeles i lover og forskrifter

Kommunalnytt nr. 3 (mai)

Innhold:

 • Invitasjon til å søke om forsøk
 • Generalistkommunesystemet — Likt ansvar – ulike forutsetninger
 • Konstitueringer i kommunene og fylkeskommunene høsten 2023
 • Forskjeller i kommunenes inntektsnivå
 • Kompensasjon for økt kostnadsvekst
 • Konsesjonskraft: Lågare kraftpris - lågare trekk
 • Vekst i frie inntekter
 • Forslag til skjønnsrammen 2024
 • Nytt inntektssystemet for fylkeskommunane
 • Helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene
 • 100 millioner kroner til kommuner som taper på gradert basistilskudd i 2024
 • Kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning
 • Endringer i IKS-loven er vedtatt i Stortinget
 • Kommuneloven justeres etter de første erfaringene med loven
 • Fire uttalelser om kontrollutvalgets uavhengighet
 • § 10-10: Økonomisk støtte til bystyregrupper

Kommunalnytt nr. 2 (mars)

Innhold: 

 • Ny valglov skal sikre frie og hemmelige valg
 • Fagseminar om forslag til ny valglov
 • Valgdeltakelse – Hvordan får vi velgerne til valgurnene?
 • Endring i valgforskriften om stemmesedler
 • Konsultasjonsmøte og TBU-notater
 • Hvordan oppnå velfungerende interkommunalt samarbeid?
 • Ny boligsosial lov
 • § 12-1: Spørsmål om innbyggerforslag
 • § 14-19: Godkjenning av nytt garantivedtak

Kommunalnytt nr. 1 (februar)

Innhold:

 • Lokaldemokratiet i foregangskommuner
 • Store ekstrainntekter for kommunane
 • Trekket i rammetilskuddet for konsesjonskraft vil bli justert i revidert nasjonalbudsjett
 • Rapport om møteoffentlighet i kommuner og fylkeskommuner
 • Spørsmål og svar om tillitsreformen
 • Befolkningsutviklingen i kommunene
 • Framtidig tjeneste- og arbeidskraftbehov
 • Nye tolkningsuttalelser om kommuneloven
 • Tolkningsuttalelser om kommuneloven i 2022

Kommunalnytt nr.7 (desember)

Innhold:

 • 7,3 mrd. kroner i koronakompensasjon til kommunesektoren
 • Ny rapport om lokale partilag og lister
 • Rapport fra ekspertutvalg om inntektssystemet for fylkeskommunene
 • TBUs høstrapport
 • Attraktiv by-prisen
 • På høring nå:
  • NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene
  • Rapport fra ekspertutvalg om inntektssystemet for fylkeskommunene
 • Tolkningsuttalelser om kommuneloven:
  • § 14-15: Lånefinansiering av etablererboligprosjekt
  • § 14-15: Lånefinansiering av investering i gang- og sykkelvei

Kommunalnytt nr.6 (oktober)

Innhold:

 • Statsbudsjettet 2023
 • Engangstrekk i kommunenes rammetilskudd i 2023 for konsesjonskraftsinntekter
 • Adgang til elektronisk underskrift på listeforslag
  Frikommuneforsøk
 • Inntektssystemutvalgets utredning på høring
 • Høring om endringer i kommuneloven
 • Forskrifter om gjennomføring av deling av fylker og Ålesund kommune

Kommunalnytt nr.5 (september)

Innhold:

 • Inntektssystemutvalgets utredning overlevert
 • Rapport om kommunenes erfaringer fra gjennomføringen av sametingsvalget 2021
 • Ny rapport fra arbeidsgruppen som kartlegger økonomiske konsekvenser av korona
 • Rapport om utviklingen i kommuneøkonomien
 • Tillit gjennom åpenhet og kontroll
 • Kontrollutvalsboka trykkes i enda et nytt opplag
 • Veileder for eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd
 • Kan kommunestyret delegere sin myndighet til å frita eiendommer fra eiendomsskatt?
 • Åpenhetsloven gjelder for interkommunale selskaper
 • Undersøkelse om møteoffentlighet
 • Kartlegging av kommuners arbeid med interkommunalt samarbeid
 • Høring om endringer i kommuneloven
 • Høring om forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper mv.

Kommunalnytt nr. 4 (juni)

Innhold:

 • Kommuneproposisjonen 2023 og Revidert nasjonalbudsjett 2022
 • Rundskriv om Kommuneproposisjonen 2023 og Revidert nasjonalbudsjett 2022
 • Endringer i valgloven og partiloven
 • Sandnes er Noregs mest attraktive by
 • Kan ulike møter i folkevalgte organer avholdes på samme tidspunkt?
 • Høring om endringer i kommuneloven
 • Ressurskrevende tjenester
 • Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner og fylkeskommuner 2023

Kommunalnytt nr. 3 (mai)

Innhold:

 • Kommuneøkonomien i 2022 og 2023
 • Gratis ferje på samband med under 100.000 passasjerar
 • Foreslår 25 millioner kroner mer i tilleggskompensasjon for ressurskrevende tjenester
 • Deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn)
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet i 2023 skal haldast måndag 11. september
 • Kommunal- og distriktsdepartementet fremmer lovforslag om økt fleksibilitet for kommunene
 • Etikkonferanse: Tillit gjennom åpenhet og kontroll
 • Ny rapport viser gode erfaringer med sammenslåing med indirekte valg
 • Kontrollutvalgets stilling ved varsel etter arbeidsmiljøloven
 • Hva er rett klageinstans for enkeltvedtak i personalsaker?

Kommunalnytt nr.2 (mars)

Innhold:

 • Ekspertutvalg skal gå gjennom inntektssystemet for fylkeskommunene
 • Ny omfattende rapport om lokalpolitikernes arbeidsvilkår
 • Konsultasjonsmøte og TBU-notater
 • Nytt fra Inntektssystemutvalget og Generalistkommuneutvalget
 • Nye tolkningsuttalelser


Kommunalnytt nr. 1 (februar)

Innhold:

 • Nye rapporter om valget i 2021
 • Ny utgave av Kontrollutvalgsboka
 • Lovlighetskontroll av vedtak i Viken fylkesting
 • Sterk vekst i skatteinntektene i kommunesektoren i 2021
 • Inntektsrammene for kommunesektoren i 2022
 • Regjeringen kompenserer kommunene for økt strømstøtte
 • Effektivitet i kommunale tjenester
 • Bor eller jobber du i Norges mest attraktive by?
 • Kan en avgjørelse om innsyn lovlighetskontrolleres?
 • Om møteprinsippet.Er det lov til å delta på to møter i folkevalgte organer samtidig?
 • Avdelingsdirektør i Kommunalavdelingen

Kommunalnytt nr. 9 (desember)

Innhold:

 • Inntektsrammene for kommunesektoren i 2022
 • Utvidet adgang til fjernmøter
 • Opptak av TBU-seminar
 • TBUs høstrapport

Kommunalnytt nr. 8 (november)

Innhold:

 • Ytterligere vekst i frie inntekter på 2,5 milliarder kroner
 • En ny versjon av felles nasjonal tilsynskalender lanseres 17. november
 • Hva kan kommunesektoren lære av uforutsette hendelser og kriser?
 • Deling av tvangssammenslåtte kommuner og fylkeskommuner

Kommunalnytt nr. 7 (oktober)

Innhold:

 • Regjeringa Solberg styrker dei frie inntektene til kommunesektoren med 2 milliardar kroner i 2022
 • Stortingsvalget er godkjent
 • Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser
 • Bylivkonferanse 3. og 4. november

Kommunalnytt nr. 6 (september)

Innhold:

 • Ny veileder gir råd om hatefulle ytringer, hets og trusler
 • Hatytringar og truslar mot lokalpolitikarar kan svekkje demokratiet
 • Om regionråd som er organisert som IKS. Må disse omdannes til interkommunalt politisk råd?
 • 24 kommuner får 55 millioner kroner i tilleggskompensasjon for ressurskrevende tjenenester
 • Kommuneøkonomi på nordsamisk
 • Ny rapport fra arbeidsgruppen som kartlegger økonomiske konsekvenser av korona

Kommunalnytt nr. 5 (juli)

Innhold:

 • Ny samarbeidsavtale mellom KMD og KS om innovasjon og bærekraftsagendaen
 • Adgangen til skriftlige spørsmål og skriftlige svar
 • Fjernmøter og elektronisk signering i IKS-loven
 • Endringer i regelverket om bruk av flagg
 • Veileder om universell utforming i planlegging
 • Ny rapport om utviklingen i kommuneøkonomien
 • Kommuneproposisjonen 2022 og Revidert nasjonalbudsjett 2021
 • Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner og fylkeskommuner 2022

Kommunalnytt nr. 4 (mai)

Innhold:

 • Kommuneopplegget for 2022
 • 7,3 milliarder kroner i ekstra koronamidler til kommunesektoren i 2021
 • Ny kostnadsnøkkel for båt og ferje og reduserte ferjepriser
 • Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester
 • Ekstrabevilgning til Gjerdrum kommune
 • Fylkesvis fordeling av 1,5 milliarder kroner over skjønnsmidlene er klar
 • Utviklingstrekkene for statlig tilsyn med kommunesektoren
 • Foreslår sektorvis gjennomgang for å løse ESA-saken om "like vilkår"
 • Riksvalgstyret for stortingsvalget 2021 er oppnevnt
 • Lulesamisk navn på Nordland fylke

Kommunalnytt nr. 3 (april)

Innhold:

 • Vil gi utvidet mulighet til å holde digitale møter
 • Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune?
 • Midlertidige lovendringer for gjennomføringen av valget i 2021 er vedtatt
 • Konsultasjonsmøte mellom regjeringen og KS
 • Kommuneloven på engelsk
 • Nye tolkningsuttalelser om kommuneloven
 • Ny rapport fra arbeidsgruppen som kartlegger økonomiske konsekvenser av korona
 • Endring i budsjett- og regnskapsforskriften

Kommunalnytt nr. 2 (mars)

Innhold:

 • Endringer i valgloven
 • Konsultasjonsmøte og TBU-notater
 • Forslag om utvidet mulighet til å flagge med andre flagg
 • Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften
 • Ny rapport om innkjøpssamarbeid i kommunesektoren
 • Endring i budsjett- og regnskapsforskriften

Kommunalnytt nr. 1 (februar)

Innhold:

 • Tospråklig navn på Nordland fylke – norsk og lulesamisk
 • Nye økonomiske tiltak i møte med pandemien
 • Oversikt over ekstrabevilgninger i forbindelse med covid-19 til
 • kommunesektoren i 2020
 • Foreslår nye regler for å sikre at alle får stemt ved valget til høsten
 • TBU er reoppnevnt for treårsperioden 2021–2023
 • Nye tolkningsuttalelser om kommuneloven
 • Attraktiv by-prisen 2021
 • Nye oversikter på kommunedata.no
 • Brukerbetaling i kommunesektoren
 • Forslag til ny båt- og ferjenøkkel i inntektssystemet
 • Endring i budsjett- og regnskapsforskriften

 

Kommunalnytt nr. 10 (desember)

Innhold:

 • Inntektsrammene for 2021 er besluttet
 • Revidert veileder om statlig styring av kommuner og fylkeskommuner
 • Inntektssystemutvalget med ny nettside
 • Valgkort sendes ut digitalt ved valget neste år
 • Smitteverntiltak og beredskap knyttet til gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021
 • Innbyggerforslag er lite kjent, men har stor støtte
 • Distriktsdemografiutvalget har levert sin rapport
 • Ny rapport om utfordringer i flerkommunale byområder
 • Evaluering og utredning av forsøksloven

Kommunalnytt nr. 9 (november)

Innhold: 

 • 900 millioner kroner mer til kommunene i 2020
 • Utvalg skal se på generalistkommunesystemet
 • Rapport om utviklingen i kommuneøkonomien
 • Nyttig med statlig tilsyn med kommunene
 • Forskrifter i nye, sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner skal vedtas innen 1. januar 2021
 • Juristar til juridisk seksjon i Kommunalavdelinga

Kommunalnytt nr. 8 (oktober)

Innhold:

 • Regjeringa styrker dei frie inntektene til kommunesektoren med 2 milliardar kroner i 2021
 • Kan kontrollutvalgssekretariatet delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget?
 • Koronakrisen og kommuneøkonomi
 • Gi innspill til bærekraftsarbeidet
 • Opprop for eit godt debattklima i valkampen
 • Nye internkontrollreglar frå 1. januar 2021


Kommunalnytt nr. 7 (september)

Innhold:

 • Valggjennomføringen i 2021 i lys av koronapandemien
 • Nye tolkningsuttalelser om kommuneloven
 • Politisk tillit i krisetider
 • Ny veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger
 • Utsatte barn og unge skal få bedre hjelp fra det offentlige
 • Tillitsskapende kommuner


Kommunalnytt nr. 6 (juni)

Innhold: 

 • Kommuneopplegget 2020
 • Ny rapport om utviklingen i kommuneøkonomien
 • Partier kan samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk
 • Ny stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor
 • Etikk-konferanse: Tillitsskapende kommuner
 • Hamar, Porsgrunn og tettstedet Straumen i Inderøy kommune er finalister i Attraktiv by-prisen 2020
 • Nye internkontrollregler for kommunene
 • Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke
 • Tolkninger av saksbehandlingsreglene i kommuneloven
 • På høring nå

 

Kommunalnytt nr. 5 (mai)

Innhold:

 • Regjeringen prioriterer kommunesektoren
 • Arbeidsgruppe skal vurdere hvordan koronakrisen har påvirket kommuneøkonomien
 • Ny rapport om tillit til norsk lokaldemokrati
 • Overlevering av NOU med forslag til ny valglov
 • Konsultasjonsmøter mellom regjeringen og KS våren 2020
 • Ny mandatfordeling ved stortingsvalg
 • Nye internkontrollregler for kommunene
 • Spørsmål og svar om kommunal organisering og saksbehandling i forbindelse med utbruddet av Covid-19

 

Kommunalnytt nr. 4 (april)

Innhold:

 • Vil gjøre det lettere for kommunene å fatte vedtak under koronakrisen
 • Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19
 • Økonomiske tiltak fra regjeringen og Stortinget rettet mot kommunesektoren i forbindelse med virusutbruddet
 • Stortings- og sametingsvalet i 2021 skal haldast måndag 13. september
 • Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing
 • Attraktiv By-prisen 2020: Prisutdelingen utsettes til høsten
 • Regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet for kommunene.
 • Forskjeller i kommunenes inntektsnivå —Korrigerte frie inntekter

 

Kommunalnytt nr. 3 (mars)

Innhold: 

 • 250 millioner mer til kommunene
 • Fjernmøter i folkevalgte organer
 • Informasjon om koronaviruset på regjeringen.no

Kommunalnytt nr. 2 (februar)

Innhold:

 • Nye rapporter på regjeringen.no
 • Innovasjonsprisen 2020 - Søknadsfrist 20. mars
 • Ny kommunelov: Tolkningsuttalelser
 • Seminar om Perspektivmeldingen 2020
 • Ny veileder om barn og unges interesser i planlegging og byggesaksbehandling
 • Attraktiv by-prisen
 • Ny rapport om båtkriteria i inntektssystemet på høyring

Kommunalnytt nr.1 (januar)

Innhold:

 • Hele kommuneloven har nå trådt i kraft
 • Tilsynskalender for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar

Kommunalnytt nr.8 (desember)
Innhold:

 • Ny tilsynskalender fra 2020
 • Inntektsrammene for kommunesektoren i 2020
 • Veileder i forskriftsarbeid i kommunene og fylkeskommunene
 • Skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd
 • Harmonisering av eiendomsskatt ved kommunesammenslåing
 • Se opptak av TBUs fagseminar om pensjon
 • Effektivitet i kommunale tjenester 2017-2018

Kommunalnytt nr.7 (november)
Innhold:

 • Ny rapport om utviklingen i kommuneøkonomien
 • Seminar om hvordan pensjonsreformen og ny offentlig tjenestepensjon påvirker kommunene
 • Tolkningsuttalelse om navn på folkevalgte organer
 • Tolkningsuttalelse om oppgaveutvalg, folkevalgte organer og hvem som er folkevalgte
 • Nedlasting av datasett fra Geonorge
 • Harmonisering av eiendomsskatt ved kommunesammenslåing
 • Nytt utvalg skal vurdere konsekvensene av demografiendringer i distriktene
 • Inntektsutjevningen (skatteutjevningen) og sammenslåinger

Kommunalnytt nr. 6 (oktober)
Innhold: 

 • Statsbudsjettet 2020
 • Ny kommunelov trer i kraft – her er viktig veiledning
 • Erfaringskonferanse for samarbeidsprosjektet Digital kompetanse i kommunene
 • Støy fra motorsportbaner, skytebaner og vindmøller
 • Smartby og FNs bærekraftmål i Nye Ålesund kommune

Kommunalnytt nr. 5 (september)
Innhold:

 • Sammen mot hatefulle ytringer og hets mot politikere
 • Uønsket påvirkning av valget
 • Forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort
 • Forsendelse av forhåndsstemmer – endringer i valgforskriften
 • Konstitueringsrundskrivet
 • Nullpunktsmåling av regionreformen
 • Ny veileder til kommuneloven
 • Rapport fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
 • Rapport om effektivitet i kommunale tjenester 2016-2017
  Kriteriedata i inntektssystemet

Kommunalnytt nr. 4 (juni)
Innhold:

 • Kommuneproposisjonen 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2019 er vedteke av Stortinget
 • Kompensasjon for redusert eigedomsskatt på produksjonsutstyr og –installasjonar
 • Trondheim kommune vant KMDs innovasjonspris
 • Reviderte KOSTRA-tall
 • Mindre endringer i kommuneloven er vedtatt
 • Budsjett- og regnskapsforskrift er fastsatt
 • Fra høsten skal alle kommuner ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse
 • Forskrift om overgangsbestemmelser til ny kommunelov

Kommunalnytt nr. 3 (mai)
Innhold:

 • Foreslår å gi kommunene 1 til 2 milliarder mer i frie inntekter
 • Går mot rekordlavt antall ROBEK-kommuner i 2019
 • Nytt inntektssystem gir forutsigbarhet for fylkeskommunene
 • Kommunereformen fortsetter med gode økonomiske virkemidler
 • Små kommuner sliter med å skaffe fagfolk
 • Mindre endringer i den nye kommuneloven
 • Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing
 • Høring om internkontrollregler for kommunene
 • Opplæring i ny kommunelov

Kommunalnytt nr. 2 (april)
Innhold:

 • Ny plattform for erfaringsutveksling
 • Anbefalinger ved IKT-anskaffelser
 • SMS og brev til velgerne ved lokalvalget
 • Konsultasjonsmøte mellom regjeringen og KS
 • Innovasjonseksempel: Kristiansand kommune

Kommunalnytt nr. 1 (februar)
Innhold:

 • Kommunereformen fortsetter
 • Endringer i valgforskriften
 • Nytt inntektssystem for fylkeskommunene ut på høring
 • Hvem blir årets mest attraktive by? Nominasjonen starter 15. februar.
 • KMDs innovasjonspris 2019 - Søknadsfrist 1. mars
 • Husk dagskurset om den nye kommuneloven!
 • Ny forskrift på høring
 • To Europarådsdokumenter oversatt til norsk