Kommunalnytt nr. 7 2018

Nyhetsbrev fra Kommunalavdelingen om kommune- og fylkesforvaltning.

Innhold:

  • Statsbudsjettet 2019 og endringer i statsbudsjettet 2018 – konsekvenser for kommunesektoren
  • Effektivitet i kommunale tjenester 2016-2017
  • Alt du trenger å vite om den nye kommuneloven
  • Foreslår forskrifter til ny kommunelov
  • Oppgaver til nye regioner (Meld. St. 6)

Statsbudsjettet 2019 og endringer i statsbudsjettet 2018 – konsekvenser for kommunesektoren

Norske penger
Foto: Colourbox

Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2019 og endringer i statsbudsjettet 2018.

I vedleggene finner du informasjon om de viktigste endringene Stortinget vedtok i regjeringens forslag, og fordeling av rammetilskudd til kommuner/fylkeskommuner i 2018 og 2019.

Vedlegg:


Effektivitet i kommunale tjenester 2016-2017

Figuren viser utviklingen over tid. I perioden 2008-2017 har det vært en økning i samlet effektivitet på 2,6 prosent, eller 0,3 prosent i årlig gjennomsnitt. Fra 2016 til 2017 var det en nedgang i den samlede effektiviteten på om lag 1,0 prosent.
Figuren viser utviklingen over tid. I perioden 2008-2017 har det vært en økning i samlet effektivitet på 2,6 prosent, eller 0,3 prosent i årlig gjennomsnitt. Fra 2016 til 2017 var det en nedgang i den samlede effektiviteten på om lag 1,0 prosent.

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene.

Metoden sier noe om den enkelte kommunes effektivitet i forhold til beste etablerte praksis. Det foreligger nå resultater for enkeltkommuner på kommunedata.no for årene 2016 og 2017.

Nettløsningen er først og fremst utviklet som et verktøy for at kommunene selv kan sammenlikne seg med tilsvarende kommuner, og være et utgangspunkt for refleksjon og videre analyser i kommunene.

Analysen viser at innenfor barnehage, grunnskole og pleie og omsorg er det et effektiviseringspotensiale på henholdsvis 6 prosent, 14 prosent og 13 prosent for kommunene i landet sett under ett. Det samlede effektiviseringspotensialet i de tre sektorene grunnskole, barnehage og pleie og omsorg var 12 prosent i 2017 for landet som helhet. Ressursbruken kan med andre ord reduseres med 12 prosent uten at produksjonen reduseres dersom alle kommuner blir like effektive som de mest effektive kommunene i samtlige tre sektorer. Dette tilsvarer et effektiviseringspotensiale på 30 mrd. kroner i de tre sektorene.

Det er ikke realistisk å kunne ta ut hele det beregnede potensialet. Uansett hvordan sektoren driver, vil det kunne påvises et effektiviseringspotensial fordi det vil bestandig er forskjeller mellom kommunene i hvordan de driftes.

Den minst effektive kommunen er rundt halvparten så effektiv som den mest effektive kommunen målt ved den samlede indikatoren for de tre tjenestene. Kommunene Vaksdal og Karasjok hadde størst økning i effektiviteten fra 2016 til 2017.

kommunedata.no kan du se resultatene for din kommune og lese mer om analysen.


Alt du trenger å vite om den nye kommuneloven

Kart som viser dato og sted for 15 regionale samlinger
I mars og april inviteres det til 15 regionale samlinger om den nye kommuneloven.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i samarbeid med KS ønske alle landets kommuner og fylkeskommuner velkommen til regionale dagskurs om den nye kommuneloven.

Den nye kommuneloven vil tre i kraft i løpet av høsten 2019. Det er derfor viktig at kommunene og fylkeskommunene skaffer seg kunnskap om loven i god tid før ikrafttredelsen.

Departementet og KS arrangerer 15 regionale samlinger i mars-april 2019, og tilbyr med det et gratis dagskurs for alle kommuner og fylkeskommuner. Vi vil gjennomgå alle viktige deler av den nye loven.

Invitasjon til dagskurs om den nye kommuneloven (pdf)


Foreslår forskrifter til ny kommunelov

Skjermdump av nettside med spørsmål og svar om høring av ungdomsråd
På regjeringen.no er det en egen nettside rettet mot ungdom med informasjon om høringen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Stortinget vedtok før sommeren en bestemmelse i ny kommunelov om at alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. Dermed ble reglene om brukermedvirkning samlet i én lov og detaljerte regler om rådenes oppgaver, organisering og saksbehandling skal nå fastsettes i forskrift.

Brukermedvirkning handler blant annet om ulike gruppers rett til å si sin mening og bli hørt i saker som berører dem. Forslaget på høring handler blant annet om ungdomsråd. Departementet har laget egne nettsider med korte spørsmål og svar for ungdom med informasjon om høringen.

Departementet er i ferd med å revidere alle forskriftene til kommuneloven, og har også sendt ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring. I løpet av første halvår 2019 vil flere forskrifter komme på høring.

Lenker:


Oppgaver til nye regioner (Meld. St. 6)

Illustrasjon regionreformen

Stortinget behandlet 18. desember Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner. Stortinget sluttet seg til forslagene fra regjeringen. Med dette styrkes fylkeskommunens rolle som samfunnsutviklere.

Lenke til Stortingets innstilling

Fra 1.1.2020 har vi elleve fylker i Norge. Oppgavene skal i hovedsak overføres fra dette tidspunktet, men enkelte oppgaver vil kreve noe mer tid.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på å omtale arbeidet med å overføre oppgaver til fylkeskommunene i Kommuneproposisjonen for 2020 som legges fram i mai 2019.


Julehilsen fra Kommunalavdelingen

HILSEN KOMMUNALAVDELINGEN