Høringer

Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

NB! UTSATT HØRINGSFRIST TIL 12. APRIL 2019. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom på høring. Forskriften vil bli hjemlet i den nye kommuneloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2019

Vår ref.: 18/5561

Høringsbrev -  ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

 
Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet revidere alle forskriftene som hører til kommuneloven. I den forbindelsen sender departementet nå på høring forslag til ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom.
 
Høringsuttalelser skal avgis digitalt nederst på denne siden.
 
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider.

Forskrift om medvirkningsordninger


Departementet foreslår en ny forskrift om kommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget omhandler oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene. 
 
Departementet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å sende høringen til eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd i kommunen eller fylkeskommunen. 
 
Det er lagt ut korte spørsmål og svar for ungdom om høringen her: www.regjeringen.no/spm_svar_ungdomsraad
 
Høringsfristen til denne forskriften er 1. april 2019.

Flere høringsinstanser har på anmodning fått utsatt frist til 12. april. Av hensyn til likebehandling av alle høringsinstansene er høringsfristen endret til 12. april 2019.

Flere høringer til våren

 
Departementet vil i løpet av første halvår 2019 sende ut flere forskrifter på høring. I januar er det planlagt at forskrift om kontrollutvalg og revisjon kommer på høring. Etter dette vil forskrift om selvkost, forskrift om garantier, forskrift om finansforvaltning og forskrift om KOSTRA sendes på høring i løpet av våren.
 
 
Med hilsen
 
 
Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør
 
Erland Aamodt
utredningsleder

 

Departementene
Statsministerens kontor

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for økonomistyring
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Høgskolen i Oslo
Miljødirektoratet
Konkurransetilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges forskingsråd
Norges handelshøyskole NHH
Norges vassdrags- og energidirektorat
NTNU
Riksantikvaren
Riksarkivet
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens Pensjonskasse
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Tolldirektoratet
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Riksrevisjonen
Sámediggi – Sametinget
Sivilombudsmannen – Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Innovasjon Norge Hovedkontoret
Kommunalbanken AS
SIVA – Selskapet for industrivekst SF

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Delta
Den Norske Dommerforening
Den norske kirke
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Den norske tannlegeforening
Distriktenes energiforening
Elevorganisasjonen
Energi Norge
Fagforbundet i Norge
Fellesforbundet
Finansforbundet
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Foreldreutvalget for grunnskolen
Forum for kontroll og tilsyn
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter
Kommunal Landspensjonskasse
KS
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
Nasjonalforeningen for folkehelsen
NITO
Norges Handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges kulturvernforbund
Norsk Forening for Bolig- og Byplanlegging
Norsk journalistlag
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk Sykepleierforbund
Norske autoriserte regnskapsføreres forening
NORVAR
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonistforbundet
Private barnehagers landsforbund
SAFO
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sparebankforeningen
Unio
Utdanningsforbundet
Vellenes Fellesorganisasjon
Verdipapirfondenes forening
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Arbeiderpartiet
Demokratene
Det Liberale Folkepartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Samfunnspartiet
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Hørselshemmedes landsforbund
Foreningen for hjertesyke barn
Forandringsfabrikken stiftelse
Fellesorganisasjonen
UngOrg - Barne og Ungdomsorganisasjonene i Oslo
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)
Redd barna
Ungdom og Fritid
Unge funksjonshemmede
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Seniorenes Fellesorganisasjon