Historisk arkiv

Fra høsten skal alle kommuner ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Eldre, personer med funksjonsnedsettelser og unge bruker mange av kommunens tjenester og er ofte underrepresentert i demokratiske fora. Derfor er det viktig at lokale myndigheter lytter til hvilke ønsker og behov disse innbyggerne har i alle saker som gjelder dem, sier kommunalminister Monica Mæland. Hun har i dag fastsatt en ny forskrift om medvirkning.

Stortinget vedtok i fjor en bestemmelse i ny kommunelov om at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. Siden har forskrifter om rådenes oppgaver, organisering og saksbehandling vært på høring.  I dag er forskriften fastsatt.

Departementet fikk over 400 høringssvar og har fulgt opp flere av endringsforslagene. Forskriften presiserer at rådene har rett til å uttale seg om alle typer saker som gjelder disse gruppene. Kommunestyret kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger. De kan også få møte- og talerett i folkevalgte organer.

− Det nye regelverket skal være enkelt å bruke både for innbyggerne og kommunene. Rådene skal ha en reell mulighet til å påvirke. Departementet har derfor lagt vekt på å understreke betydningen av at kommunene etablerer rutiner som sikrer at rådene får sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene deres kan påvirke utfallet av saken, påpeker Mæland.

Brukermedvirkning handler om at ulike gruppers rett til å si sin mening og bli hørt i saker som berører dem. I dag må kommunene bare ha medvirkningsordninger for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Mange kommuner har også hatt ulike ordninger for å høre ungdommenes mening i saker som er viktige for dem. Det nye er at alle kommuner nå må opprette et medvirkningsorgan for ungdom.

– Dagens regelverk om medvirkning for eldre og personer med funksjonsnedsettelse blir i all hovedsak videreført. I tillegg får vi nesten identiske regler for ungdomsmedvirkning, sier Mæland.

Regelverket vil tre i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.

– Jeg er fornøyd med at regelverket om brukermedvirkning nå er samlet i kommuneloven. Departementet vil også lage en veileder for hver enkelt medvirkningsordning, slik at brukerne får en enkel innføring i hvordan ordningen fungerer og hvilke krav kommunene må innfri, sier hun.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00