Regionalnytt

Regionalnytt er eit nyheitsbrev med inspirasjon og informasjon om regional- og distriktspolitikk.

Regionalnytt - nyhetsbrev for regional- og distriktspolitikken

Abonner på Regionallnytt

Meld deg på

2024

Regionalnytt 3/2024
I dette nummeret kan du blant annet lese om nye piloter for nærtjenestesenter, verksted for regional utvikling, regionvekstavtale med Nordland fylkeskommune, regionale kompetanseindikatorer og startpakke for planleggere.  

Regionalnytt 2/2024
I dette nummeret kan du mellom anna lese om ungdomsmedverknad for bu- og blilyst i distrikta, handsaming av befolkningsnedgang i distrikta og tilskott til fylkeskommunar til opplæring i universell utforming i planlegging. 

Regionalnytt 1/2024
I dette nummeret kan du blant annet  lese om nye bygdevekstpiloter, statsbudsjettet for 2024, tilskudd til boligtiltak i distriktene og nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk. 

Regionalnytt 6/2023
I dette nummeret kan du blant annet lese om en ny tilskuddsordning for pilot nærtjenestesenter, forskrift for Barentssekretariatet IKS å høring, pilot Statens hus og nytt fra Distriktssenteret. 

Regionalnytt 5/2023
I dette nummeret kan du mellom anna lese om den nye rapporten Regionale utviklingtrekk, forslag til statsbudsjett for 2024, oppdatert distriktsindeks og styrking av nordområdepolitikken.

Regionalnytt 4/2023
I dette nummeret kan du blant annet lese om den nye nettsiden enkelplanlegging.no, stortingsmeldingen «Gode bysamfunn, små skilnader» og nytt fra Distriktssenteret. 

Regionalnytt 3/2023
I dette nummeret kan du mellom anna lese om den nye distriktsmeldinga, nye nasjonale forventningar til planlegginga og nytt frå Distriktssenteret.

Regionalnytt 2/2023
I dette nummeret kan du mellom anna lese om utlysing av tilskotsmiddel til fleire bygdevekstavtaler, nytt frå Distriktssenteret og aktuelle rapportar om distrikt og regionar.

Regionalnytt 1/2023
I dette nummeret kan du blant annet lese om en ny rapport om kommunale insentivordninger for rekruttering, oppdragsbrev til fylkeskommunene, nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk og om en ny nettside med eksempler på innovative anskaffelser. 

Regionalnytt 6/2022
I dette nummeret kan du mellom anna lese om bygdevekstpilotar, mellombels forskrift om ekstra Merkur-tilskot på grunn av høge straumkostnadar, ny programperiode for SIVA og evaluering av personretta verkemiddel i tiltakssona. 

Regionalnytt 5/2022
I dette nummeret kan du mellom anna lese om regjeringa sitt framlegg til nytt statsbudsjett, ny distriktsindeks, eit Interreg-prosjekt mot marin forsøpling og påmelding til verkstaden for regional utvikling.

Regionalnytt 4/2022
I dette nummeret kan du blant annet lese om høstens verksted for regional utvikling, nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser, evaluering av statlig omstilling og at staten vil inngå regionvekstavtale med Rogaland fylkeskommune.

Regionalnytt 3/2022
I dette nummeret kan du mellom anna lese om pilotmidlar til bygdevekstavtaler, verkstad for regional utvikling, utlysing av nye SIVA-program og berekrafteksempelet Vang kommune. 

Regionalnytt 2/2022
I dette nummeret kan du blant annet lese om tilstanden i nordiske regioner, fordeling av bredbåndstilskudd til fylkeskommunene, nærbutikken som velferdssentral i små lokalsamfunn og utlysning for nye Interreg-prosjekter.

Regionalnytt 1/2022
I dette nummeret kan du blant annet lese om arbeidet med ny distriktsmelding, læringsnettverket for smart mobilitet, ordninger for mer aldersvennlige distriktsboliger og Attraktiv by-prisen 2022. 

Regionalnytt 5/2021
I dette nummeret kan du blant annet lese om årets verksted for regional utvikling, at ESA har godkjent det norske regionalstøttekartet og ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift og Husbankens tilskudd til boligsosiale tiltak.

Regionalnytt 4/2021
I dette nummeret kan du blant annet lese om Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, verksted for regional utvikling, koronastøtte til utsatte næringer og laboratorium for innovasjon og bærekraft. 

Regionalnytt 3/2021
I dette nummeret kan du blant annet lese om regjeringens tre nye distriktspolitiske strategier, rapporten Regionale utviklingstrekk 2021, koronastøtte til næringslivet, smart mobilitet i distriktene og ny rettledning til retningslinjene for statlig lokalisering. 

Regionalnytt 2/2021
I dette nummeret kan du blant annet lese om Ungdommens distriktspanel, koronastøtte til næringslivet, stortingsmelding om elektronisk kommuniksjon, pilotprosjekt i Merkur-programmet og nyheter fra EU-delegasjonen om regional- og distriktspolitikk. 

Regionalnytt 1/2021
I dette nummeret kan du blant annet lese om strategier for kyst, fjell og innland og småbyer, oppdragsbrev til fylkeskommunene, forlengelse av virkeområdene for investeringsstøtten og for differensiert arbeidsgiveravgift og nyheter fra Interreg.

Regionalnytt 2/2020
I dette nummeret kan du blant annet lese om distriktsdemografiutvalgets rapport, den nye nordområdemeldingen og utviklingen av nye strategier for kyst, innland og småbyer. 

Regionalnytt 1/2020
I dette nummeret kan du blant annet lese om forslag til statsbudsjett for 2021, distriktsnæringsutvalget rapport, læringsnettverk for smart mobilitet og om Interreg-samarbeid under koronakrisen. 

Regionalnytt 4
I dette nummeret kan du blant annet lese om havplast som blir til designstoler, om et nytt utvalg som skal vurdere hvilken betydning privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn og inndelingen av norske kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner som nå er oppdatert. 

Regionalnytt 3
Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om tenestedesing, fylkeskommunane som næringspolitiske aktørar og oppdatert havstrategi.

Regionalnytt 2
I dette nummeret kan du blant annet lese om bærekraftige Røros, gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparetet, evaluering av Interreg i Norge og omtale av tre rapporter om nordisk samarbeid om regional utvikling og planlegging. Nyhetsbrevet har fått ny design.

Regionalnytt 1
Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om omstilling på Andøya, nytt fagnettverk for regional analyse, utkast til ny inndeling av kommunar i bu- og arbeidsmarknadsregionar og fagleg og uavhengig gjennomgang av distriktsindeksen.

Regionalnytt 5
I årets siste Regionalnytt kan du blant annet lese om Merkur som blir en del av Distriktssenteret, evaluering av byregionprogrammet og Anne Karin Hamre, som er ny leder for regionalpolitisk avdeling.

Regionalnytt 4
Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om arbeidet med ei ny stortingsmelding, kompetanseløft for bygg- og anleggsnæringa i nord, Distriktssenteret 10 år og ny rettleiar for smart spesialisering.

Regionalnytt 3
I dette nummeret av Regionalnytt kan du blant annet lese om Sivas 50 års jubileum, nye forskrifter, forslag til neste generasjon Interreg-programmer og at påmelding til Verksted for regional utvikling er åpen.

Regionalnytt 2
I dette nummeret av Regionalnytt kan du blant annet lese om regionale utviklingstrekk, vellykket omstillingsarbeid i Vestre Toten og prosjektet Levende lokaler, som nå har nådd målet.

Regionalnytt 1
Dette nummeret av Regionalnytt handler om regionreform, det regionale nivået i Norden, og muligheter og utfordringer i et av landets nye fylker: Trøndelag.

 

Regionalnytt 4
Trysil satser på helårsturisme, innovasjonen i norske regioner blomstrer, og sju prosjekter får 80 millioner til et "Kapasitetsløft" til forskningsbasert innovasjon. Dette er noe av det du kan lese om i dette nummeret av Regionalnytt.

Regionalnytt 3
Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om erfaringar med utflytting av statlege arbeidsplassar, sju nye næringsklynger som får støtte, rettleiar i smart spesialisering og nye forskrifter til tilskotsordningar.

Regionalnytt 2
I dette nummeret av Regionalnytt kan du lese om de nye virkemidlene i Merkur-programmet, hva som er nytt med Nordområdestrategien og Ekspertutvalgets ambisjoner for de nye fylkeskommunene.

Regionalnytt 1
I årets første nyhetsbrev kan du blant annet lese om ny fylkesinndeling, nytt temahefte om innvandring og lokal utvikling, rapporten Verdiskaping basert på natur- og kulturressurser og seminaret om forenkling av utmarka, der tre statsråder innledet.

Nyhetsbrev: Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter

Regionalnytt 6
I årets siste Regionalnytt kan du blant annet lese om felles pilotprosjekt på Vestlandet, omstilling i Agder og fjernstyring av flyplasser.

Regionalnytt 5
Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om ny frist på tilskot til forsøk for å forenkle utmarksforvaltinga, kompetansepolitikk, levande lokaler og velferdsteknologi som fører til betre omsorg.

Regionalnytt 4
I dette nummeret av Regionalnytt kan du blant annet lese at Stortinget støtter regjeringens forslag til regionreform, Norges mest attraktive by er Bodø og omstillingsmidler for Vestlandet.

Regionalnytt 3
Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om omstillingsmidlar til Sør-Varanger, utlysning av midlar til forsking og innovasjon, norske brakkar til nødhjelp og tilskot til forsøk på å forenkle utmarksforvalting.

Regionalnytt 2
I dette nummeret av Regionalnytt kan du blant annet lese om regionreformen, lagring av snø, filmindustri i Målselv og innspillsmøte i Henningsvær.

Regionalnytt 1
I årets første nyhetsbrev kan du blant annet lese om satsing på ungdom og entreprenørskap i fjellområdene, gode metoder for kartlegging av kompetansebehov, etablering av et gründerakademi og regionale utviklingstrekk 2016.

Regionalnytt 7
Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om at veksten i folketalet minkar, innspel til stortingsmeldinga og kompetanseutviklingsprosjekt.

Regionalnytt 6

Regionalnytt 5
I dette nummeret av Regionalnytt kan du blant annet lese om ny by- og distriktspolitikk, VRI-forskning som kan gi røykfri lavvo og bedrifter som vokser rundt marin biobank.

Regionalnytt 4
Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om eit nytt regionalt folkevalt nivå, utviklingsprogram for by- og senterregionar, bioøkonomi og næringsklynger.

Regionalnytt 3
I denne utgaven av Regionalnytt kan du lese om blant annet omstillingsmidler, utlysning av midler til fjellområdene og styrking av Sivas næringshager.

Regionalnytt nr 2
Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om kommunereforma, nytt regionalt nivå og bustadetablering i distrikta.

Regionalnytt nr 1
Det fyrste nyheitsbrevet i år har blant anna saker om ny utlysing i utviklingsprogrammet for byregionar, høyring om utmarksforvalting og inkubator, som skal skaffe folk til oljeindustrien i Finnmark.