Regionalnytt 6 2016

I årets siste Regionalnytt kan du blant annet lese om felles pilotprosjekt på Vestlandet, omstilling i Agder og fjernstyring av flyplasser.

INNHOLD

 


Positiv til initiativ fra Vestlandet om felles pilotprosjekt

Fylkesordførerne i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har i brev til statsråden foreslått å opprette et pilotprosjekt for å videreutvikle og samordne statlig og regional virkemiddelbruk i den framtidige regionen. Første steg vil være å gjennomføre en forstudie for å vurdere hvordan piloten kan utformes.


Regjeringen vil ha grønt skifte i næringslivet

Stort potensial for økt verdiskaping og sysselsetting innen bioøkonomi.

Regjeringens bioøkonomistrategi skal bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser, reduserte klimagassutslipp og det satses på mer effektiv og lønnsom utnyttelse av naturresursene. 

Regjeringen har pekt ut fire innsatsområder:

  1. Økt samarbeid på tvers av næringer, sektorer og fagområder
  2. Utvikle markeder for nye produkter
  3. Økt gjenvinning og foredling av det som i dag kastes
  4. Økt produksjon av fornybare biologiske ressurser på en bærekraftig måte.

Strategien er utviklet i et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet, Olje og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet.

 


Gode innspill til stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter

Siden august i fjor har statsråd Jan Tore Sanner reist rundt og fått innspill til hvordan vi best kan ruste Norge for å møte fremtidens utfordringer og legge til rette for bærekraftig vekst og verdiskaping i hele landet. 

- Vi har hatt gode møter med innspill fra lokalt næringsliv, organisasjoner, statlige aktører, og lokalpolitikere. Det har vært svært nyttig å høre de ulike perspektivene, hva de opplever at fungerer godt og hva de mener skal til for at nettopp deres lokalsamfunn skal lykkes enda bedre, sier Sanner. 

Det siste innspillsmøtet ble holdt i Vadsø 11. november, med et utvalg sentrale aktører i Øst-Finnmark. Temaet for det siste møtet var hvordan vi kan stimulere til mer lokale verdikjeder og næringsutvikling i regionen, og hvordan vi kan legge til rette for økt ressursutnyttelse og langsiktig omstillingsevne i Nord.

- Nord-Norge lykkes med mye og opplever en stor vekst. Samtidig må vi se på hvordan vi kan skape flere, bærekraftige arbeidsplasser og verdikjeder som gjør at mer av verdiskapningen blir i Nord. Jeg mener det er helt avgjørende å få nettopp nord-norske aktører på banen i den diskusjonen, og det ble et veldig godt innspillsmøte, sier Sanner.

Nærmere 60 innspill har kommet inn på nettsiden byerogdistrikter.no, i tillegg til de rådene som er gitt under statsrådens egne innspillsmøter rundt om i landet.

- Vi har valgt å ha en åpen prosess rundt dette meldingsarbeidet, til forskjell fra tidligere. Alle har kunnet komme med innspill, og mange har gjort det. Innspillene har i det store og det hele bekreftet behovet for en felles politikk for by og distrikt, og gitt oss mange gode spor å jobbe etter, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Du kan lese alle innspillene på www.byerogdistrikter.no. Meldingen legges fram for Stortinget vinteren 2017.

 


Økonomisk frihet og samarbeid styrker storstilt omstilling i Agder

Agder-regionen er hardt rammet av nedgangen i oljeprisen. Vest-Agder og Aust-Agder har en omfattende leverandørindustri, som plutselig fikk en ny hverdag. Lyspunktet er at kraftressurser i de to fylkene gir økonomiske muskler til et omfattende omstillingsarbeid.

I halvannet år har ringvirkningene av en lavere oljepris sendt flere tusen ut i ledighet i Agder-regionen. Fylkene er ikke så preget som Rogaland, men Aust-Agder er et av fylkene med høyest ledighet i Norge, med 3.600 personer helt eller delvis uten inntekt. NAV registrerer også en betydelig økning i sykepenger og arbeidsavklaringspenger i regionen.

- Konsekvensene har vært store i denne regionen med knappe tre hundre tusen innbyggere, sier regionalsjef Kirsten Borge i Aust-Agder fylkeskommune.

Tidlig i gang

Ett av lyspunktene i en tøff tid, er at omstillingsarbeidet ble satt i gang raskt. Da de første tegnene til nedgang meldte seg i andre halvår 2015, kom det på plass 5 millioner kroner til omstilling på 2016-budsjettet. Det ser ut til at summen økes til 7 millioner kroner for 2017.

- Slike penger skal brukes sammen med andre midler, så effekten kan i hvert fall dobles, sier Kirsten Borge.

Hun sier at regionen er heldig som har stor kraftproduksjon som fører konsesjonspenger inn i de offentlige budsjettene. Uten dem ville situasjonen vært en helt annen.

Trening gjør mester

Fylkene registrerer at nedbyggingen av Ericsson i Grimstad i 2002 ga verdifull trening i omstilling. Da var 400 arbeidsplasser i spill, og det ble satt i gang et stort omstillingsarbeid med deltakelse fra kommunene, Innovasjon Norge, KMD og fylkeskommunen.

- Erfaringene fra den gang er viktige i dag. Blant annet lærte vi at beslutningsveien ikke må være for lang. Det må handles raskt og ubyråkratisk. Det satser vi på nå også, og på samme måte som i 2002 er målet vårt å beholde kompetansen i regionen. I prosjekt Ny Vekst kan grupper av bedrifter eller bransjeforeninger søke omstillingsmidler, og styringsgruppen i prosjektet har politiske fullmakter så de kan handle raskt, sier Borge.

Bred omstilling

Omstillingsarbeidet er høyt prioritert i de to Agder-fylkene, og gjennomsyrer både næringsliv og politikk. De to klyngene GCE Node og NCE Eyde er i sin natur innrettet mot innovasjon og omstilling. Inkubatoren Innoventus Sør og flere næringshager jobber for nyetableringer, og fokuset på gründervirksomhet er stor i alle kommuner.

Bilder fra kjernen i Eyde-bedriftenes felles forskningssatsing. Til høyre i bildet Kirsten Borge
Klyngene i Agder-regionen representerer et vidt utvalg av leverandørbedrifter med stor bredde, her bilder fra Eyde Innovation Center, kjernen i Eyde-bedriftenes felles forskningssatsing. Regionalsjef i Aust-Agder fylkeskommune, Kirsten Borge helt t.h.

- Generelt har vi et våkent blikk på nye næringer, sirkulær økonomi, mulige grønne datasentre og andre former for nyetableringer. Det er vår holdning at vi ikke kan slåss mot eller bestride internasjonale konjunktursvingninger. Det nytter ikke å tviholde på gamle løsninger. Vi skal bruke kløkt og økonomiske ressurser i prosesser som tenker nytt, sier Kirsten Borge.

Hun sier det vil være vanskelig eller umulig å måle effekten av omstillingsarbeidet fordi så mange andre faktorer spiller inn, men registrerer at fallet i sysselsetting har avtatt.
Tall fra Lindorffanalysen, som gir et innblikk i gjeldsutviklingen relatert til mislighold og konkurser i Norge, forteller at det generelt på Sørlandet er færre bedrifter som må lukke dørene enn for ett år siden. Analysen sier at landsdelen som har vært hardt truffet av oljenedturen ser ut til å være inne i en positiv utvikling igjen.

- Det er svært positivt å se at den negative trenden har snudd i Agder-fylkene og i Rogaland, sier Anette Willumsen, administrerende direktør for Lindorff Norge.

 


Flere etablerer akseleratorprogrammer

I løpet av de to siste åra har flere norske akseleratorprogrammer sett dagens lys, og Siva sørger nå for at erfaringene fra pilotprogrammene deles. Som følge av dette er flere inkubatorer i ferd med, eller tenker på, å sette i gang akseleratorprogrammer.

Akseleratorverktøyet er en del av det nasjonale inkubasjonsprogrammet til Siva. Gjennom akselerasjon skal oppstartsbedrifter få raskere kontakt med kunder og samarbeidspartnere, og dermed kortere vei til markedet. Bedriftene som deltar går gjennom et kort og intensivt utviklingsløp på 3-6 måneder. I løpet av disse månedene, kobles oppstartsbedriftene til relevante bransjenettverk i form av mentorer, investorer, forskningsinstitutter og industripartnere.

I utvikling av akseleratorfunksjoner har Siva samarbeidet med Kjeller Innovasjon, Validé og StartupLab.

Kjeller Innovasjon gjennomførte Norges første akseleratorprogram, Techmakers, høsten 2015. Utviklingen av konseptet ble finansiert av regionale innovasjonsmidler fra Akershus fylkeskommune og av Siva. Gjennom Techmakers har 66% av deltagende bedrifter fått betalende kunder, 50% har fått med investorer og over 80 % jobber fortsatt med minst en av industripartnerne.

- Utviklingen av Techmakers er en ny "beste praksis" i hvordan inkubatorene kan jobbe tettere med eksisterende næringsliv, noe hele inkubatornettverket kan bli inspirert og lære av, sier Randi Torvik, fagansvarlig i Siva.

Erfaringer fra Techmakers vil brukes i videreutvikling av både inkubatorene og inkubasjonsprogrammet.

Erfaringene som Techmakers, og andre gjennomførte akseleratorprogram har gjort seg, er viktige innspill i utviklingen av inkubasjonsprogrammet. Det gjelder både positive og mer utfordrende erfaringer. Skal Norge lykkes i omstillingen, må vi ha et tettere samspill med eksisterende industri og utvikling av nytt næringsliv på basis av dette, sier Torvik.

FAKTA om Techmakers

 

 


Først i verden med felles nødnett

Gjennom Interreg-samarbeidet i Nordens Grønne Belte har nødetatene i Norge og Sverige samarbeidet for fellesløsninger på tvers av grensen. Nå er de to landene først ut i verden med å slå sammen sine nødnett.

 


Fjernstyring vil gjøre det billigere å drive småflyplasser

I 2018 vil flyene som lander og tar av ved Røst, bli fjernstyrt av flygeledere som sitter i Bodø. Avinor regner med at de kan spare 30-40 prosent av driftskostnadene på kontrolltårnene ved av den norskutviklede teknologien.

Bilde av flytårn med virtual reality-teknologi.
Kongsberg Defence Systems (KDS) har i samarbeid med Indra Navia utviklet systemet Ninox for fjernstyring av kontrolltårn. Fjernstyrte tårn kan samlokalisere flere tårn. Systemet bygger blant annet på virtual reality-teknologi og sensor- og raketteknologi utviklet av KDS avd. Kjeller i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Foto: Kongsberg Defence Systems

Fjernstyring av flytårn kan samlokalisere operasjonen av flere tårn, og stordriftsfordelene kan gi en bedre økonomi for de små- og mellomstore flyplassene. Et godt luftfartstilbud er viktig for sysselsetting, bosetting og næringsliv, både i sentrale områder og for distriktene.

Norsk teknologi

Kongsberg Defence Systems (KDS) har i samarbeid med Indra Navia utviklet systemet Ninox for fjernstyring av kontrolltårn. Systemet bygger blant annet på virtual reality-teknologi og sensor- og raketteknologi utviklet av KDS avd. Kjeller i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Fjernstyring kan gjøre flytårntjenestene på småflyplasser mindre sårbare. Det er muligheter for å få lengre og mer fleksible åpningstider, man får flere ansatte på jobb samtidig og et større fagmiljø.

Første fem flyplasser som blir fjernstyrte er Røst, Hasvik, Mehamn, Berlevåg og Røros.

- Neste skritt er å fjernstyre flere tjenester for eksempel snøbrøyting og bagasjehåndtering, sier Arild Sodefjed Jørgensen i Kongsberg Defence Systems.

 


Nye rapporter 

  • Distriktsindeksen 2016 – metode, datakilder og kvalitetssikring. Distriktsindeksen er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune (eller BA-region) og skal samtidig gjenspeile målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken. Distriktsindeksen brukes for å sammenlikne kommuner og regioner med hverandre. Indeksen gis ut av KMD.
  • Rapport om aktiviteter og måloppnåelse 2015 - Aktivitetsrapport. Rapporten er en sammenstilling av informasjonen departementet mottar fra aktørene som forvalter de distrikts- og regionalpolitiske midlene. Rapporten gis ut av KMD.
  • Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner. IRIS Samfunnsforskning og Menon Business Economics har skrevet rapporten "Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner" på oppdrag fra KMD. Rapporten undersøker hvordan vekst i små- og mellomstore byregioner i Norge kan forklares, og ikke minst variasjoner i vekst mellom disse byregionene.
  • Distrikts- og regionalpolitikken i Norge - En gjennomgang. Svenske Tillväxtanalys har på oppdrag fra den parlamentariske landsbygdskomiteén i Sverige utarbeidet en rapport som beskriver landsbygdspolitikken i Norge, Finland, Storbritannia og Canada. Det norske bidraget var utarbeidet av Telemarksforsking.
  • DEMOSREG oppsummeringer er klare. Fersk og forskningsbasert kunnskap fra programmet Demokrati, styring og regionalitet (DEMOSREG) er klar for alle med interesse for samfunn, styring og demokrati. Det er Forskningsrådet som gir ut rapportene. 
  • Fylkeskommunenes europeiske arbeid (pdf). Rapporten gir en sammenstilling av det europeiske arbeidet som gjøres i fylkeskommunene i dag. Rapportens hensikt er å gi en samlet oversikt som kan brukes for å danne seg et godt bilde av hva som skjer på regionalt nivå. Rapporten er utarbeidet av UD.

 


Hva skjer?

 

Arctic Frontiers
22.-27. januar 2017, Tromsø.

Arctic Frontiers er en internasjonal arena for bærekraftig utvikling i Arktis. Konferansen tar for seg styring av muligheter og utfordringer for å oppnå levedyktig økonomisk vekst med samfunnsmessig og miljømessig bærekraft. Målgruppen for Arctic Frontiers er akademia, myndigheter og næringsliv.

Regionale forskningsfonds årskonferanse
30.-31. mai 2017, Sandefjord.

Mer informasjon kommer.


Lenker til andre nettsider og nyhetsbrev:  


Om Regionalnytt

Utgis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Regionalpolitisk avdeling.  Ansvarlig redaktør: Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu. Redaktør: Seniorrådgiver Linda Sjåstad Andreassen. Redaksjonsmedarbeider: Beate Solem. 

www.regionalnytt.no
E-post: regionalnytt@kmd.dep.no 

Abonner på Regionalnytt.