Rapport om aktiviteter og måloppnåelse 2015

Aktivitetsrapport

Rapporten er en sammenstilling av informasjonen departementet mottar fra aktørene som forvalter de distrikts- og regionalpolitiske midlene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har siden 2007 utarbeidet en rapport som viser bruk av midler under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Rapporten er med på å synliggjøre hva midlene under programkategorien brukes til og hvor. Den gir fylkeskommuner oversikt over bruken i eget fylke og muligheter for å sammenligne seg med andre fylker. Sammenstillingen omfatter alle tilskuddsposter under programkategori 13.50.

Fylkeskommunene, virkemiddelaktørene (Innovasjon Norge (IN), Forskningsrådet (FR) og Siva) er de største forvalterne, men også KMD samt Mentor AS forvalter noe av midlene.