Distriktsindeksen 2016

– metode, datakilder og kvalitetssikring

Distriktsindeksen er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune (eller BA-region) og skal samtidig gjenspeile målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken. Sentralt i distriktsindeksen er indikatorer som indikerer forutsetning for utvikling og indikatorer som indikerer faktisk utvikling. Distriktsindeksen brukes for å sammenlikne kommuner og regioner med hverandre.

Indeksen nyttes i ulike sammenhenger, blant annet i forbindelse med fordelingen av distriktstilskuddet i Sør-Norge, og som verktøy i avgrensing av distriktspolitisk virkeområde.

Distriktsindeksen er konstruert slik at den er etterprøvbar. Det betyr at det skal være mulig å rekonstruere den med de data og de metoder vi benytter når vi lager distriktsindeksen. Alle data er offentlig tilgjengelig statistikk.

Målet med denne rapporten er å redegjøre for hvilken metode departementet har valgt for å utarbeide distriktsindeksen. Videre redegjør vi for hvilke datakilder vi benytter og hvordan indeksen blir kvalitetssikret.

Vi har kun oppdatert indeksen på kommunenivå.

Rapport Distriktsindeksen 2016 (pdf)

Vedlegg:
Tallgrunnlag og utregning av distriktsindeksen 2016 kommuner(excel-fil)

Bruker du fremdeles 2015 indeksen?