Distriktsindeksen 2015

Distriktsindeksen er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune (eller BA-region) og skal samtidig gjenspeile målsettinger i regional- og distriktspolitikken.

Sentralt i distriktsindeksen er indikatorer som indikerer forutsetning for utvikling og indikatorer som indikerer faktisk utvikling. Siden politikken blant annet er ment å kompensere for områders periferialitet (f.eks. avstandsulemper, små markeder), er geografi en sentral indikator i indeksen (sentralitet, reiseavstand og befolkningstetthet). Samtidig inneholder indeksen indikatorer som er ment å måle hvor store ’problemer’ eller utfordringer kommunene faktisk har (befolkningsstruktur og -utvikling, status for arbeidsmarkedet og inntektsnivå).

Distriktsindeksen brukes for å sammenlikne kommuner og regioner med hverandre. Indeksen nyttes i ulike sammenhenger, blant annet i forbindelse med fordelingen av distriktstilskuddet i Sør-Norge, og som verktøy i avgrensing av distriktspolitisk virkeområde.

Distriktsindeksen er konstruert slik at den er etterprøvbar. Det betyr at det skal være mulig å rekonstruere den med de data og de metoder vi benytter når vi lager distriktsindeksen. Alle data er offentlig tilgjengelig statistikk.

Rapport Distriktsindeksen 2015 (pdf)

Vedlegg
Tallgrunnlag og utregning av distriktsindeksen 2015 kommuner(excel-fil)

Bruker du fremdeles 2014 indeksen?

Distriktsindeksen 2014