Distriktsindeksen 2014

Distriktsindeksen er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune (eller BA-region) og skal samtidig gjenspeile målsettinger i regional- og distriktspolitikken.

Sentralt i distriktsindeksen er indikatorer som indikerer forutsetning for utvikling og indikatorer som indikerer faktisk utvikling. Siden politikken blant annet er ment å kompensere for områders periferialitet (f.eks. avstandsulemper, små markeder), er geografi en sentral indikator i indeksen (sentralitet, reiseavstand og befolkningstetthet). Samtidig inneholder indeksen indikatorer som er ment å måle hvor store ’problemer’ eller utfordringer kommunene faktisk har (befolkningsstruktur og -utvikling, status for arbeidsmarkedet og inntektsnivå).

Distriktsindeksen brukes for å sammenlikne kommuner og regioner med hverandre. Indeksen nyttes i ulike sammenhenger, blant annet i forbindelse med fordelingen av distriktstilskuddet i Sør-Norge, og som verktøy i avgrensing av distriktspolitisk virkeområde.

Distriktsindeksen er konstruert slik at den er etterprøvbar. Det betyr at det skal være mulig å rekonstruere den med de data og de metoder vi benytter når vi lager distriktsindeksen. Alle data er offentlig tilgjengelig statistikk.

Rapport: Distriktsindeksen 2014 (pdf)

Vedlegg
 Tallgrunnlag og utregning av distriktsindeksen 2014 kommuner(excel-fil)

 

Bruker du fremdeles 2013 indeksen?