Nyhetsbrev: Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter

- Lenge har den offentlige debatten vært preget av at by settes opp mot land. Det mener jeg er et feilspor. Vi trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Vi står i en omstilling

Norge er i en krevende omstilling. Vi skal skape grønne og bærekraftige arbeidsplasser. Byene vokser, samtidig som en del kommuner står overfor en aldrende befolkning.  Klimaendringer fører til tap av leveområder, fremmede arter og naturressurser, forurensing av luft og vann og en økning i flom, ras og overvann. Vi har fått lavere oljepris, høyere arbeidsledighet, men også bedre betingelser for innenlandsk industri.

Automatisering og digitalisering gir nye muligheter, men også utfordringer. Samtidig vil kampen om arbeidskraft tilspisse seg. Høy innvandring kompenserer på langt nær aldringen av befolkningen, og vi blir færre yrkesaktive per pensjonist.  Summen av dette krever omstilling – også for å bevare den gode regionale balansen i Norge – med vekstkraft og likeverdige levekår i alle deler av landet.

- Om vi skal trygge velferden, skape fremtidsrettede arbeidsplasser og utnytte fortrinnene vi har i Norge, må vi stå sammen. Vi må slutte å sette by og distrikt opp mot hverandre, sier Sanner.

Felles melding

I dag legger regjeringen fram en felles melding til Stortinget om bærekraftige byer og sterke distrikter. Fremfor en splittende debatt mellom by og land, ser meldingen på hva som er de reelle utfordringene. Hvordan byer og distrikter kan styrke hverandre.

- Vi er i det store og det hele enige. Byer og distrikt er ikke motsetninger. En melding som ser byer og distrikter i sammenheng er både nyttig og nødvendig, sier Sanner.

I meldingen fremmes tiltak som vil sikre god balanse. Vi skal ha vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Meldingen gir viktige signaler om videre utvikling av plansystemet og arealpolitikken. Dette vil legge til rette for så vel kutt i klimagassutslipp som å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.

Regjeringen har hatt en åpen prosess om denne meldingen. De har fått innspill og vært i dialog med bedrifter, utdanningsinstitusjoner, kommuner og fylkeskommuner. De har hørt på enkeltpersoner og på parter i arbeidslivet.

- Jeg vil rette en spesiell takk til alle som har engasjert seg i denne prosessen, sier Sanner.

Meld. St. 18 (2016–2017) Berekraftige byar og sterke distrikt

Et unikt nyhetsbrev

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget et unikt nyhetsbrev for anledningen. Et felles nyhetsbrev til alle mottakere av Plannytt, Regionalnytt, Kommunalnytt og Stedsutviklingsnytt. Her løfter departementet opp noen av sakene som meldingen tar for seg.

Artikler

By- og regional utvikling hånd i hånd på Gjøvik

En toveis handel mellom Gjøvik kommune og hjørnesteinsbedriften Hunton forløser både grønn byutvikling og grønn industrisatsing. Nå skal en idékonkurranse sørge for en levende bydel der det før lå en haug med flis.

Partnerskap for omstilling

- Vi må skape lønnsomme jobber, innovasjon og entreprenørskap. Regjeringen prioriterer nå virkemidler som styrker vår konkurranseevne og regional vekstkraft, sier Sanner.

Samarbeid om kompetansepolitiske utfordringer 

Tilgangen til arbeidskraft og kompetanse er avgjørende for et konkurransedyktig næringsliv. Samtidig vil kampen om arbeidskraften tilspisse seg i årene som kommer. Meldingen framhever regionale samarbeid om kompetansepolitiske utfordringer som et sentralt svar på denne utfordringen.  

Gjennomføringsrettet planlegging

Regjeringen er opptatt av at planlegging skal være et effektivt verktøy for gjennomføring av nasjonal, regional og lokal politikk. Vi har i Norge et velutviklet plansystem, og det fungerer godt. Det vil regjeringen bygge videre på. 

En framtidsrettet distriktspolitikk

I mange år snakket man om en todeling av norsk økonomi. Med stigende oljepris dro næringslivet på Sør-Vestlandet fra resten. Etter oljeprisfallet har det snudd. De siste par årene er Nord-Norge og innlandet blant områdene som lykkes best. 

Enklere å drive næringsvirksomhet i fjell og utmark

Stadig flere distriktskommuner satser på naturkvaliteter for å tiltrekke seg beboere og arbeidskraft, turister eller andre besøkende. Meldingen viser hvordan regjeringen styrke kommunenes arbeid med lokal, bærekraftig verdiskaping basert på de unike ressursene vi har her i landet.  

Vil ha spleiselag for mer liv i sentrum

Nord-Norges tredje største by, Mo i Rana, har satset stort for å skape et levende bysentrum. Mye har skjedd, men nå bremser kommunen den ensidig offentlige satsingen på byutvikling. De mener privat kapital også må bli med i spleiselaget for et levende sentrum. 

Byvekstavtaler

Regjeringen ønsker en miljøvennlig byutvikling og følger opp beslutningene i klimaforliket. Byvekstavtalene skal bidra til å nå målet om null vekst i persontrafikken i byene. 

Økt boligbygging i pressområdene

- Boligprisene har vokst kraftig, særlig i Osloregionen men også i andre byer. Det viktigste tiltaket får å få bedre balanse i boligmarkedet er å sikre at det bygges flere boliger. Regjeringen legger forholdene til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging. Nå ser vi rekordhøy igangsetting av boliger, det er gledelig, sier Sanner. 

Områdesatsinger

- Vi trenger aktive kommuner, som spiller på lag med innbyggere, frivillighet og næringsliv. Vi har gode erfaringer fra områdesatsingene. Fremover vil vi styrke satsingene og bidra til at flere områder som i dag har utfordringer får bedre bomiljø og gode oppvekstsvilkår, sier Sanner. 

Hva skjer?

Erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder    
2. - 3. mars, Oslo.      
Kommunal- og moderniseringsdepartementet holder erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng og medvirker til å skape økt nytte gjennom felles bruk av statlige og kommunale midler. En av områdesatsingene er Groruddalssatsingen hvor Alnastien er blitt nominert til Europarådets landskapspris.

Regional innovasjon, innovasjonssystemer og politikk
3. mars, Lysaker.
Forskningsrådet inviterer til forskningskonferanse om regional innovasjon og politikk for innovasjon i regioner. På konferansen ser de tilbake på 10 år med innovasjonsforskning i VRI, og vi stiller spørsmålene hva er oppnådd og hvor bør forskningen bevege seg nå?

Mobiliseringskonferanse for Interreg B- og C-programmene
16. mars, Gardermoen.
Nordsjøprogrammet, Østersjøprogrammet, Nordlig Periferi og Arktis, Interreg Europe, ESPON og Urbact inviterer til mobiliseringskonferanse for å synliggjøre mulighetene for finansiering, støtte og nettverksbygging som finnes gjennom deltagelse i programmene.

Nettverkssamling i Byregionprogrammet fase 2
22. – 23. mars, Ålesund.
Tema for den tredje nettverkssamlingen av Byregionprogrammet er handlingsrom for næringsretta samfunnsutvikling. Kommunenes og byregionenes roller i arbeidet med å utvikle et robust næringsliv. Hvordan skape større handlingsrom og bedre utviklingskapasitet for å oppnå mer vekstkraftige byregioner? Det er Distriktssenteret som drifter nettverket.

Lillestrømkonferansen
23. mars, Lillestrøm.
Tema for konferansen er byutvikling og vekst. LillestrømBanken og Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerer konferansen. Konferansen er for alle som er engasjert i byutvikling, både store og små bedrifter. .xxx

Helgelandskonferansen
29. – 30. mars, Sandnessjøen.
Hovedtema for konferansen er Helgeland på full fart inn i fremtiden. Undertema er næringsutvikling – kommunene som tilrettelegger, kompetanse – for fremtiden, kommunikasjon/samferdsel og innovasjon i offentlig forvaltning. Programmet er utarbeidet etter innspill fra regionrådene. Konferansen arrangeres av Helgeland Regionråd.

High North Dialogue
5. – 6. april, Bodø.
Nordområdesenteret ved Nord universitet inviterer til dialogmøte for å diskutere og utvikle ideer for fremtiden til regionen i Arktis. Temaene er innovasjon, entreprenørskap og utvikling. Målgruppen er studenter, næringsliv, akademikere, politikere og entreprenører.

Utlysning av midler til utmarksforvaltning 
Søknadsfrist er 15. mai.
Kommunal - og moderniseringsdepartementet lyser ut 10 mill. kroner til Forsøksordning for forenkling av utmarksforvaltningen.

Utlysning av  midler til fjellsatsinga
Søknadsfrist: 7. april 2017.
Fjellsatsinga er et femårig program som tar sikte på verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene. Det vil i 2017 bli lyst ut 9 millioner kroner fra ordninga. I år rettes temaet for utlysningen mot fremtidens byggeløsninger i fjellområdene. Med lokale byggematerialer, og stikkord som estetikk, bærekraft og klimavennlighet, ønsker man prosjekter som retter et kreativt og innovativt fokus på utformingen av steder og bygg i fjellområdene. Oppland fylkeskommune har ansvaret for å fordele pengene som gis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Nye rapporter

Ny versjon av reguleringsplanveilederen

Det er utarbeidet en foreløpig utgave av ny reguleringsplanveileder om saksbehandling og utarbeiding av reguleringsplaner.  Veilederen vil etter hvert erstatte veilederen fra 2011.

Departementet ønsker at veilederen skal være et best mulig hjelpemiddel for planleggere og offentlige instanser som er involvert i utforming og saksbehandling av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Vi er interessert i alle forslag til forbedringer, og disse kan sendes på e-post til postmottak@kmd.dep.no.

Byrom - en idehåndbok

Kommunal- og moderniseringsdepartementet publiserte i desember en idehåndbok som skal inspirere kommuner og andre til å utvikle nettverk av gode byrom. Byromsnettverk er infrastrukturen av gater, plasser, parker, blågrønne områder og gang- og sykkelforbindelser.

Last ned - Byrom - en idehåndbok (pdf-15Mb)

Lenker til andre nettsider og nyhetsbrev: