Historisk arkiv

Alnastien blir Norges kandidat til Europarådets landskapspris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Oslo kommunes arbeid med å styrke elven Alna og tilhørende elvelandskap fremmes som kandidat til Europarådets landskapspris 2016-2017. Forslaget er også knyttet opp mot Oslo kommunes mer overordnede arbeid med å bevare og styrke byens blågrønne strukturer.

Svartdalsparken Foto: Marianne Gjørv

– Alna miljøpark med Alnastien og de fire bydelsparkene i Groruddalen er et planarbeid og en strategi jeg er svært stolt av å kunne fremme som Norges kandidat til Europarådets landskapspris. Oslo kommune har ut fra en god og langsiktig strategi rundt elven Alna klart å samle en rekke fagområder og myndigheter til et samarbeid med konkrete fysiske resultater av meget høy kvalitet. Dette er et eksempel mange kan lære av, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunedelplanen for Alna miljøpark tilrettelegger for gjenåpning og miljøoppgradering av Alna og viktige sidevassdrag fra Alnsjøen til fjorden innen 2020. Den gir også grunnlag for en variert utvikling av vassdraget med sidearealer for å øke attraktiviteten og gi en styrket identitet til hele Groruddalen. Planen for Alna miljøpark samler og svarer ut utfordringer på en rekke områder ved å ha en strategi der nødvendige klima- og miljøtiltak brukes til å fremme folkehelse og livskvalitet, en bærekraftig byutvikling, synlig landskaps- og miljøopprustning, og samlet sett bedre levekår i Groruddalen.

– Oslo kommune har brukt plan- og bygningsloven på en strategisk måte og gjennom vedtak av Alna Miljøpark forankret alt arbeidet som har pågått med og rundt elven Alna siden årtusenskiftet i en overordnet plan. Det er forbilledlig, sier Jan Tore Sanner

Det er Bymiljøetaten som på vegne av Oslo kommune har fremmet forslaget.

Les mer om:

Fakta om tiltakene langs elven og Alna miljøpark

Gjennom et tverretatlig samarbeid ledet av Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune ble det i 2002 utarbeidet en visjon/rapport for hvordan Alna skulle styrkes. Med idérapporten «En Vandring med Vann» fikk arbeidet med styrking av elvelandskapet langs Alna både håp, troverdighet og retning. Målet med rapporten var å vise tiltak og muligheter for hvordan kommunens visjon for Groruddalen kunne realiseres ved å forsterke og utvikle dalens blå-grønne struktur og styrke det biologiske mangfold.

En viktig finansieringskilde og drivkraft for å få realisert fysiske tiltak for Alna har vært Groruddalssatsingen. Denne ble igangsatt da Regjeringen og byrådet i Oslo i januar 2007 inngikk en intensjonsavtale om et tiårig samarbeid om Groruddalen. Hovedmålet har vært en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Oslo kommune har hatt ansvaret for den helhetlige utviklingen og den praktiske gjennomføringen av de ulike prosjektene. Innsatsen har vært organisert innen fire programområder hvor område 2, omtalt som Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø, er der tiltakene langs Alna har blitt prioritert og gjennomført.

Satsingen har resultert i en rekke fysiske tiltak som både har styrket Alnas elvelandskap og gitt bedre rekreasjons- og aktivitetsmuligheter og tilgang til positive natur- og kulturopplevelser i nærheten av bolig, jobb og skole.

I 2013 forankret Oslo kommune arbeidet og visjonene gjennom å vedta kommunedelplanen for Alna miljøpark. Mer informasjon om Alna miljøpark.

Video: Bli med statens koordinator for Groruddalssatsingen, Marianne Gjørv langs Alnastien.