Kommunalnytt nr. 5 2015

Dette innholdet er mer enn 8 år gammelt.

Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning

Kommuneproposisjonen lagt fram 12. mai

6 til 7 milliarder kroner mer til kommunesektoren i 2016

Regjeringen la 12. mai fram kommuneproposisjonen 2016. Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 i størrelsesorden 6 til 7 milliarder kroner. Av dette er mellom 4,5 og 5 milliarder kroner frie inntekter.
Pressemelding

1,1 milliarder ekstra til kommunene i 2015

Regjeringen foreslår å styrke kommunesektorens frie inntekter med 1,1 milliarder kroner i 2015. 
Pressemelding

Differensiert arbeidsgiveravgift blir smidigere for kommunene

Regjeringen foreslår å forbedre ordningen for kommunene som fikk lavere sats på arbeidsgiveravgiften i juli 2014. 
Pressmelding

Bedre ordning for å erstatte ferger med bro eller tunnel

Regjeringen  legger bedre til rette for flere bro- og tunnelprosjekter.  Fra 2016 foreslås regjeringen en fergeavløsningsordning for fylkesveier.
Pressemelding

Konsultasjonsmøte mellom regjeringen og KS

22. april ble årets andre konsultasjonsmøte mellom regjeringen og KS avholdt. Hovedtemaet for møtet var reformer og utbygging av det kommunale tjenestetilbudet. Det vil si enkeltsaker fra departemententene som omtales i kommuneproposisjonen for 2016.

Møtet gir departementene anledning til å konsultere og informere KS om aktuelle saker. KS har anledning til å komme med synspunkt, merknader eller innspill til enkeltsakene og til arbeidet med det samlede økonomiske opplegget for kommunesektoren kommende budsjettår.

Møtet ble ledet av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra KS møtte leder Gunn Marit Helgesen, nestleder Mette Gundersen, Gunn Berit Gjerde, Tor Arne Gangsø, Lasse Hansen (adm.), Helge Eide (adm.), og Per Richard Johansen (adm.). Ellers møtte statsråd Solveig Horne fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, statssekretærer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og politisk rådgiver fra Klima- og miljødepartementet. 

Månedens eksempel: Halden kommune

Halden kommune har i lengre tid vært i en vanskelig økonomisk situasjon, men har gjort grep for å få økonomien i balanse. De startet i 2014 et omfattende omstillingsarbeid, og har gjennom dette forbedret resultatet med 80 millioner kroner i 2014. 

For å kunne redusere utgiftene har det vært nødvendig med nedbemanning. Halden har vært opptatt av å gi god informasjon, ivareta de ansatte og ha dialog med fagforeningene i nedbemanningsprosessen. Det har også vært viktig for Halden at innbyggere som mottar tjenester i størst mulig grad skal skjermes for utgiftsreduksjonene.

Halden fortsetter arbeidet med omstilling i 2015 der målet om en sunn og bærekraftig økonomi fortsetter. Selv om omstillingsarbeidet fortsetter, har kommune som mål at den skal levere tjenester med riktig kvalitet, der mottakerne skal oppleve god service.

Om Kommunalnytt

Utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kommunalavdelingen
Ansvarlig redaktør: Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen
Redaktør: Rådgiver Hallvar Stenseth
E-post: kommunalnytt@kmd.dep.no 

Abonner på Kommunalnytt 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo