Historisk arkiv

Differensiert arbeidsgiveravgift blir smidigere for kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig virkemiddel for å sikre vekst og verdiskapning i hele landet. Nå gjør vi ordningen smidigere for kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å forbedre ordningen for kommunene som fikk lavere sats på arbeidsgiveravgiften i juli.

Differensiert arbeidsgiveravgift (DA) er et målrettet og svært effektivt tiltak rettet mot næringslivet i distriktene. Det er næringslivet i kommunene som skal nyte godt av lavere sats på arbeidsgiveravgiften. Ordningen skal i utgangspunktet være nøytral for kommunal sektor.

Fra 1. juli 2014 fikk 31 kommuner lavere sats for arbeidsgiveravgift og fikk derfor en reduksjon i rammetilskuddet i 2015 som tilsvarte kommunenes besparelse i arbeidsgiveravgift. Det har vært mange spørsmål rundt dette, og regjeringen foreslår nå at reduksjonen trappes ned over fem år fra 2016. Dermed vil disse kommunene få en inntektsøkning på om lag 53 millioner kroner årlig.

- Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift skal være nøytral for kommunene. Over tid endrer kostnadene og sysselsettingen seg også i kommunene. Derfor er det fornuftig å ikke låse fast samme fordelingen helt fram til 2021, når ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift skal justeres, sier Sanner.

Ordningen justeres jevnlig i forbindelse med at EU justerer sine retningslinjer for regionalstøtte. Neste justering vil være i 2021.

Etter justeringene i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i 2004 og 2007 har en del kommuner fått ekstra skjønnsmidler for å kompensere for at de fikk høyere avgift. Fra 2016 foreslår regjeringen at fylkesmennene skal trappe ned kompensasjonen gradvis. Fylkesmennene skal også ta hensyn til den økonomiske situasjonen i de aktuelle kommunene.

- Det er viktig at kommunene har forutsigbar økonomi, og at fylkesmennene vurderer den økonomiske situasjonen i hver kommune når de tildeler skjønnsmidler. Nye retningslinjer gjør det enklere for fylkesmennene å praktisere ordningen likt, sier Sanner.

I 2015 fikk enkelte kommuner i Telemark og Møre og Romsdal redusert skjønnsmidlene de har fått som følge av økt arbeidsgiveravgift i 2004 og 2007. Fylkesmannen i Telemark og i Møre og Romsdal har fått 7 millioner kroner som et engangsbeløp som skal gå til disse kommunene.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00