Historisk arkiv

1,1 milliarder ekstra til kommunene i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke kommunesektorens frie inntekter med 1,1 milliarder kroner i 2015. - Slik sørger vi for at kommunene kan fortsette å gi innbyggerne sine gode tjenester. Det betyr trygge barnehager, kunnskap i skolen og gode helse- og omsorgstjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen har høye ambisjoner for det kommunale tjenestetilbudet. Ut fra en samlet vurdering av kommuneøkonomien for 2015 foreslår regjeringen derfor å styrke kommunenes rammeoverføringer med 1,1 milliarder kroner i 2015.

- Dette gjør kommunesektoren i stand til å fortsette satsingen på gode oppvekstvilkår for barna, et godt eldretilbud og et solid sikkerhetsnett for de som trenger tjenestene aller mest, sier Sanner.

Kommunene opplever lavere inntekter enn ventet i 2015 på grunn av lavere lønnsvekst og lavere skatteinntekter, samt som følge av uførereformen. Samtidig styrker lavere lønns- og prisvekst kommunenes økonomiske handlingsrom.

Det er ingen automatikk i at sektoren skal få kompensert for skattesvikt. Økningen i rammeoverføringene i 2015 er likevel viktige for å kunne oppnå regjeringens målsetning i statsbudsjettet om en videreutvikling av velferdstilbudet til innbyggerne.

- Det er en godt innarbeidet praksis at kommunesektoren får beholde merskatteinntekter i år hvor skatteinntektene er høyere enn antatt. De siste ti årene har skatteinntektene vært om lag 20 milliarder kroner høyere enn antatt. Dette er i tråd med at det skal være reelt innhold i det lokale selvstyret. På samme måte må kommunene kunne håndtere at skatteinntektene noen år blir lavere enn anslått. Allikevel velger vi nå, etter en helhetsvurdering, å tilføre kommunene betydelig mer midler midt i året for å sikre gode kommunale tjenestetilbud, sier Sanner.

Av rammeøkningen på 1,1 milliarder kroner fordeles 907,8 millioner kroner til kommunene, av dette fordeles 54,8 millioner kroner til kommuner med særskilte tap som følge av omleggingen av uførebeskatningen. 192,2 millioner kroner går til fylkeskommunene, og 4,9 millioner kroner av dette går til kompensasjon for fergeavløsningsmidler i fire fylkeskommuner.

Den øvrige rammeøkningen foreslås fordelt til kommuner og fylkeskommuner ut i fra deres skatteandel. Det betyr at kommuner som har høyest skatteandel og dermed er mest sårbare for endringer i skatteinntektene får en forholdsmessig høyere andel av rammeøkningen.

Styrking av kommuneøkonomien i revidert budsjett for kommuner (xlsx)  I  Styrking av kommuneøkonomien i revidert budsjett for kommuner (ods)  I  Styrking av kommuneøkonomien i revidert budsjett for kommuner (pdf)

Styrking av kommuneøkonomien i revidert budsjett for fylkeskommuner (xlsx) Styrking av kommuneøkonomien i revidert budsjett for fylkeskommuner (ods)  I  Styrking av kommuneøkonomien i revidert budsjett for fylkeskommuner (pdf)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00