Kommunalnytt nr. 4 2017

Nyhetsbrev fra Kommunalavdelingen om kommune- og fylkesforvaltning.

Innhold:

  • Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren
  • Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene
  • Ekspertutvalg som skal vurdere nye oppgaver til fylkeskommunene er i gang
  • Kriteriedata i inntektssystemet

Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal gjennomgå øremerkede tilskudd til kommunesektoren.

ekspertgruppe som skal gjennomgå øremerkede tilskudd til kommunesektoren
Ekspertgruppen består av assisterende fylkesmann i Hordaland, Rune Fjeld, professor Signy Irene Vabo ved Universitetet i Oslo, direktør i Lånekassen, Marianne Andreassen og rådmann i Rælingen kommune, Eivind Glemmestad. Foto: KMD

Formålet med områdegjennomgangen er å få en oversikt over dagens situasjon og se på mulighetene for forenklinger og forbedringer i tilskuddsordningene.

Bakgrunnen for at det ble vedtatt en områdegjennomgang på dette området er at vi i dag mangler en samlet oversikt over omfanget av øremerkede tilskudd, hvordan disse forvaltes og hvilke mål de skal nå. Den manglende oversikten kan innebære at tilskuddsordningene er overlappende eller motstridende med hverandre, og at forvaltningen av ordningene er unødig ressurskrevende. Tilskudd innebærer søking og rapportering, som gir byråkrati både i kommunene og i staten. Med mange ordninger som forvaltes på mange ulike måter og av mange ulike aktører er det grunn til å forvente at disse kostnadene er betydelige.

Ekspertgruppen skal ledes av direktør i Lånekassen Marianne Andreassen, og har Rune Fjeld (assisterende fylkesmann i Hordaland), Eivind Glemmestad (rådmann i Rælingen kommune) og Signy Irene Vabo (professor fra Universitetet i Oslo) som medlemmer.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport innen 19. desember 2017.


Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene i kommunesektoren har signert avtale om nytt utviklingsprosjekt som skal sette fart i digitaliseringen i kommunene.

Partene som signerte avtalen er fra venstre: Jan Olav Birkenhagen, Akademikerne, Ragnhild Lied, UNIO, statssekretær Paul Chaffey, Mette Nord, LO Kommune, Mette Gundersen, KS, Erik Kollerud, YS Kommune.
Partene som signerte avtalen er fra venstre: Jan Olav Birkenhagen, Akademikerne, Ragnhild Lied, UNIO, statssekretær Paul Chaffey, Mette Nord, LO Kommune, Mette Gundersen, KS, Erik Kollerud, YS Kommune. Foto: KMD

Dette er et toårig utviklingsprosjekt med partene i arbeidslivet. Temaet er digitalisering og kompetanse, men ikke et typisk digitaliseringsprosjekt som jobber direkte med IKT. Formålet med prosjektet er å skape en forståelse for og gi støtte organisasjonsutvikling og omstilling som følge av digitalisering i kommunene.

Kommunene leverer viktige tjenester til innbyggere og næringsliv. Digitalisering av saksbehandling, søknader og arbeidsprosesser vil være avgjørende for å gi innbyggerne gode tjenester og de ansatte gode arbeidsvilkår fremover.

Kommunene mottar invitasjon i løpet av høsten 2017. Utviklingsprosjektet har en varighet på 2 år.

Lenker:

Pressemelding: Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene
Avtale: Samarbeid om digital kompetanse i kommunene (PDF)
Vedlegg til avtalen (PDF)


Ekspertutvalg som skal vurdere nye oppgaver til fylkeskommunene er i gang

Regjeringen oppnevnte før sommeren et ekspertutvalg som skal vurdere ytterligere oppgaver til de nye fylkeskommunene. Utvalget startet sitt arbeid i juni og skal levere sin utredning i februar 2018.

Ekspertutvalg som skal vurdere ytterligere oppgaver til de nye fylkeskommunene
Foto: KMD

Utvalget består av 

• Leder: Professor Terje P. Hagen (Universitetet i Oslo)
• Førsteamanuensis Jon P. Knudsen (Universitetet i Agder)
• Professor Anne Lise Fimreite (Universitetet i Bergen)
• Forsker I Gro Sandkjær Hansen (Høgskolen i Oslo og Akershus)
• Pensjonist, tidligere avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Christine Hjortland
• Fylkesrådmann i Sogn og Fjordane, Tore Eriksen
• Pensjonist, tidligere fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen

Med på bildet er statssekretær Paul Chaffey som innledet på utvalgets første møte.

Utvalget skal på faglig grunnlag analysere og vurdere konkrete oppgaver og ansvarsområder med sikte på å foreslå ytterligere oppgaver og myndighet til fylkeskommunene utover det som er avklart etter Stortingets behandling av Prop. 84 S (2016‒2017).


Kriteriedata i inntektssystemet

Bilde av norske penger
Foto: Colourbox


KMD har nå publisert alle kriteriedataene som legges til grunn for beregningen av rammetilskuddet til den enkelte kommune og fylkeskommune gjennom inntektssystemet i 2018. Beregningene av rammetilskuddet til den enkelte kommune/fylkeskommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. Kriteriedataene inngår i beregningen av utgiftsutjevningen, ved at det beregnes et utgiftsbehov for den enkelte kommune og fylkeskommune. Gjennom utgiftsutjevningen kompenseres kommuner og fylkeskommuner for kostnadsforskjeller i kommunal tjenesteyting som kommunene ikke kan påvirke selv.

De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Enkelte kriteriedata bygger også på data fra Helsedirektoratet, Landbruksdirektoratet, Vegdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og en rapport fra Møreforskning Molde. 

Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2018
Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2018

Endelig fordeling av rammetilskuddet publiseres i Grønt hefte i oktober, i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2018. For en nærmere forklaring av kriteriedataene som legges til grunn i inntektssystemet i 2018 og hvordan rammetilskuddet beregnes, se Kommuneproposisjonen 2018 (Prop. 128 S (2016-2017)), Grønt hefte for 2017 eller https://frieinntekter.regjeringen.no/frie-inntekter-2017/.