Kommunalnytt nr. 5 2018

Nyhetsbrev fra Kommunalavdelingen om kommune- og fylkesforvaltning.

STATSBUDSJETTET 2019

Regjeringen styrker de frie inntektene til kommunesektoren med om lag 2,6 milliarder kroner

Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter på 2,6 milliarder kroner i 2019 i sin helhet tildeles kommunene. Innenfor veksten er 200 millioner kroner begrunnet med opptrappingsplanen for rus, 200 millioner kroner er begrunnet med tidlig innsats i skolen og 100 millioner kroner begrunnes med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

Fylkeskommunenes frie inntekter i 2019 holdes reelt uendret sammenliknet med 2018. Innenfor rammen av fylkeskommunenes frie inntekter foreslås det at midlene som gis med en særskilt fordeling til opprusting og fornying av fylkesveinettet, økes med 100 millioner kroner.

Nyttige statsbudsjettlenker:

 

Egen nettløsning for frie inntekter


Er du interessert i nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en egen nettside der du enkelt finner fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2019 for din kommune eller fylkeskommune. Du kan også klikke på de enkelte elementene i oversikten, og du får en forklaring på hva disse består av og hvordan de er regnet ut.

Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 73 prosent (77 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Tallene bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett.

Lenke til nettløsningen Frie inntekter 2019