Kommunalnytt nr. 1 2018

Nyhetsbrev fra Kommunalavdelingen om kommune- og fylkesforvaltning.

Innhold:

  • Ekspertutvalg foreslår nye oppgaver til fylkeskommunene
  • Endringer i valgloven på høring
  • Innovasjonsprisen 2018 - Søknadsfrist 1. mars
  • Kommuneproposisjonen for 2019 legges fram 15. mai
  • Digital kompetanse i kommunene
  • Etikkarrangement 27. februar - få råd om etikkarbeid i kommunen
  • Nytt prosjekt: bruk av digitale verktøy når innbyggerne skal være med å påvirke kommunen
  • Ny rapport om like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører

Ekspertutvalg foreslår nye oppgaver til fylkeskommunene

Utvalgsleder Terje P. Hagen overleverte 1. februar ekspertutvalgets rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: KMD
Utvalgsleder Terje P. Hagen overleverte 1. februar ekspertutvalgets rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: KMD

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte 1. februar sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Ekspertutvalget ble nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sommeren 2017 etter anmodning fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til regionreform.

Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, oppgaver og myndighet som støtter opp under fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. Generalistkommuneprinsippet ligger til grunn for arbeidet og at oppgavefordelingen bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse, samt nasjonale mål. Utvalgets arbeid har vært ledet av professor Terje P. Hagen, Universitetet i Oslo.

Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater. Oppgavene utvider og kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i dag har et ansvar. Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø. Utvalget mener dette vil legge til rette for en styrket samfunnsutvikling i alle deler av landet.

Rapporten er sendt på offentlig høring, med høringsfrist 9. mai 2018.


Endringer i valgloven på høring

Illustrasjonsfoto av valgavlukker


Kommunal- og moderniseringsdepartementet forbereder gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og har sendt forslag til to nye forskrifter på høring. Departementet foreslår at valget i 2019 gjennomføres som om sammenslåingene av kommunene og fylkeskommunene allerede er gjennomført.

Departementet foreslår også endringer i valgloven slik at stortingsvalget i 2021 kan gjennomføres med dagens 19 valgdistrikter. Regjeringen har oppnevnt et valglovutvalg, som har i sitt mandat å vurdere behov for endringer i valgloven, og om de vedtatte endringene i fylkesstrukturen bør få konsekvenser for valgordningen. Departementet tilråder derfor at det ikke vedtas endringer i antall valgdistrikter før utvalgets utredning er klar.

Høringsfristen er satt til onsdag 14. februar 2018. 
Høringen finner du her.


Innovasjonsprisen 2018 - Søknadsfrist 1. mars

Asker kommune vant Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin innovasjonspris 2017. Statssekretær Paul Chaffey delte ut prisen under Arendalskonferansen.
Asker kommune vant Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin innovasjonspris i 2017. Statssekretær Paul Chaffey delte ut prisen under Arendalskonferansen. Foto: KS


Er din kommune, eller kjenner du noen som er, så gode på offentlig innovasjon at de fortjener å bli kåret til Norges mest innovative kommune og vinne 500 000 kr? Nå er det igjen duket for Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) innovasjonspris. Din kommune kan bli løftet frem som et godt eksempel.

Søk om Innovasjonsprisen 2018 nå. Du har kun tiden frem til 1. mars. 
KMDs innovasjonspris 2018 deles ut av KMD på Fremtidens kommuner – Arendalskonferansen i juni.

Innovasjonsprisen 2018 løfter frem de beste eksemplene på offentlig innovasjon. De tre nominerte kommunene vil få produsert filmklipp av innovasjonsarbeidet sitt og mulighet til å arrangere møteplasser.

Vi ser frem til mange interessante søknader og ønsker deg et innovativt år!

Søknadsskjema og kriteriesett


Kommuneproposisjonen for 2019 legges fram 15. mai

Foto av Kommuneproposisjonen for 2018
I år legges kommuneproposisjonen fram to dager før 17. mai.


I kommuneproposisjonen legger regjeringen fram sin politikk for kommunesektoren og gir foreløpige signaler om det økonomiske opplegget for kommunesektoren for det påfølgende året.


Digital kompetanse i kommunene

September 2017 signerte Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene i kommunesektoren en avtale om nytt utviklingsprosjekt som skal sette fart i digitaliseringen i kommunene. Fra venstre: Jan Olav Birkenhagen, Akademikerne, Ragnhild Lied, UNIO, statssekretær Paul Chaffey, Mette Nord, LO Kommune, Mette Gundersen, KS, Erik Kollerud, YS Kommune. Foto: KMD
September 2017 signerte Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene i kommunesektoren en avtale om nytt utviklingsprosjekt som skal sette fart i digitaliseringen i kommunene. Fra venstre: Jan Olav Birkenhagen, Akademikerne, Ragnhild Lied, UNIO, statssekretær Paul Chaffey, Mette Nord, LO Kommune, Mette Gundersen, KS, Erik Kollerud, YS Kommune. Foto: KMD


Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene i kommunesektoren har inngått avtale om et prosjekt for økt digital kompetanse i kommunene. 40 prosjekter med til sammen 71 kommuner er nå tatt opp i prosjektet.

Utviklingsprosjektet skal stimulere til digitalisering av kommunesektoren, og skape en forståelse for og gi støtte til organisasjonsutviklingen og omstillingen en slik digitalisering medfører for alle aktører i kommunen. Gjennom partssamarbeid skal prosjektet styrke og videreutvikle den digitale kompetansen i kommunene. Prosjektet skal støtte de endrings- og omstillingsprosessene som digitaliseringen medfører, og tilby verktøy for tjenesteutvikling og gode utviklingsprosesser.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og hovedsammenslutningene i arbeidslivet. KS har ansvar for gjennomføring av møteplassene. Utviklingsprosjektet har en varighet på 2 år.

Oppstartskonferansen arrangeres 5. mars. Kommuner som ikke er med i programmet kan følge denne konferansen på streaming på ks.no.

Les mer:


Etikkarrangement 27. februar - få råd om etikkarbeid i kommunen

Illustrasjon av korrupsjon og penger under bordet
Hvor utbredt er korrupsjon i kommunesektoren? Ny rapport om korrupsjon og etikkarbeid blir lagt fram 27. februar. Foto: Colourbox


Oslo Econonomic, i samarbeid med Kantar TNS og professor Tina Søreide, har på oppdrag fra KS gjennomført et prosjekt om etikk og antikorrupsjon i kommunene.

Oppdraget har vært å kartlegge omfang og form på hvordan ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper utsettes for press og påvirkning i retning av korrupsjon. Dernest er det gjennomført en undersøkelse som gir et bilde av kommunenes innsats for å oppnå høy etisk standard og hindre korrupsjon. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2013. Den nye undersøkelsen skal kunne si noe om utviklingen siden den gang.

Oslo Economics har også utviklet råd for kommuners etikkarbeid. Rådene kan brukes som verktøy for kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som ønsker å vurdere og styrke etisk standard og innsats for å hindre korrupsjon. 

Statssekretær Aase Marthe Horrigmo i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS styreleder Gunn Marit Helgesen, etikkutvalgets leder Tora Aasland, journalist i Drammens Tidende Knut Erik Friis med flere vil være til stede på lanseringen av prosjektet.

Etikkarrangementet holdes i Oslo, KS Agenda Møtesenter, 27. februar 2018, kl. 10.00 – 12.00. Arrangører er KS i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding og program


Nytt prosjekt: bruk av digitale verktøy når innbyggerne skal være med å påvirke kommunen

Nytt prosjekt skal se på hvordan innbyggerne kan påvirke kommunen ved bruk av digitale verktøy. Foto: Colourbox


Kommunal- og moderniseringsdepartementet har inngått kontrakt om gjennomføring av prosjekt om bruk av digitale verktøy når innbyggerne skal være med å påvirke i kommunen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har inngått kontrakt med Funka om gjennomføring av et forprosjekt om bruk av digitale verktøyer når innbyggerne skal være med å påvirke i kommunen.

I prosjektet skal det utarbeides en kunnskapsoversikt hvor det redegjøres for bruk av digitale verktøy for samspill mellom kommunene og innbyggerne både i Norge og andre land.

Det skal dessuten redegjøres nærmere for et utvalg av om lag 5 metoder for hvordan kommunen kan trekke inn innbyggerne gjennom nettbaserte tiltak. Denne redegjørelsen skal utformes slik at de kan fungere som framgangsmåte for gjennomføring av tilsvarende tiltak i norske kommuner.

I kontrakten ligger det også inne en opsjon for en videreføring av prosjektet i form av et hovedprosjekt for utprøving av digitale verktøy og utarbeiding av veiledningsmateriale i denne sammenhengen.


Ny rapport om like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører

Illustrasjonsbilde av konkurranse på like vilkår. To 3D personer holder hver sin like pusslespillbrikke
En arbeidsgruppe har sett på hvilke tiltak som kan gi like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører. Foto: Colourbox


Den 23. januar 2018 leverte en ekstern arbeidsgruppe en rapport til næringsministeren som handler om like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører. Arbeidsgruppen ble nedsatt av regjerningen i juni 2016 som del av regjeringens oppfølging av en sak ESA har åpnet mot Norge. ESA mener at det generelle skattefritaket og konkursimmuniteten for kommunene er i strid med reglene for statsstøtte når kommunene utfører EØS-rettslig økonomisk aktivitet. De to forholdene innebærer en fordel for kommunene når de konkurrerer mot private aktører på det samme markedet.

Arbeidsgruppen har vurdert de støtterettslige problemstillingene i saken og kommet til at det norske skattefritaket er i strid med de EØS-rettslige støttereglene. Kommunens konkursimmunitet er imidlertid kun i strid med reglene når fordelen av å ikke gå konkurs tilflyter kommunens EØS-rettslige økonomiske aktivitet. For å sikre overholdelse av regelverket foreslår arbeidsgruppen blant annet at det innføres krav om separat regnskap og skatteplikt for kommunens økonomiske aktivitet. Videre mener gruppen at det må bli mer oppmerksomhet om og stilles strengere krav til at det offentlige overholder det EØS-rettslige markedsaktørprinsippet når de driver med økonomisk aktivitet. Gruppen kommer ikke med en anbefaling om å innføre en plikt til å skille ut den økonomiske virksomheten i egne selskaper, og mener en slik plikt heller ikke følger av EØS-retten.

For øvrig legger arbeidsgruppen til grunn at offentlige tjenester som er allment tilgjengelige, basert på solidaritet og offentlig regulert vil innenfor det norske systemet anses som ikke-økonomiske i støttereglenes forstand. Arbeidsgruppen mener dermed utdanning, spesialisthelsetjenester, kommunale helse- og omsorgstjenester, barnehager og barnevern i all hovedsak ikke er EØS-rettslig økonomisk aktivitet og faller dermed utenfor støttereglene og eventuelle tiltak.

Rapporten er sendt på høring, og høringsfristen er 2. mai 2018. 

Mer informasjon: