Høring av rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.05.2018

Vår ref.: 18/337

Høringbrev (pdf-format)

Departementene

Statsministerens kontor

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Brønnøysundregisteret

Datatilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for økonomistyring

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmennene

Helsedirektoratet

Konkurransetilsynet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mattilsynet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norges Bank

Norges Vassdrags- og energidirektorat

Miljødirektoratet

Regionale helseforetakene

Riksantikvaren

Riksarkivet

Skattedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens pensjonskasse

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

Toll- og avgiftsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

 

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

Fylkeskommuner

Kommuner

Longyearbyen lokalstyre

 

Handelshøyskolen BI

Nord Universitet

Norges Forskningsråd

Norges Handelshøyskole NHH

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

OsloMet – Storbyuniversitetet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet

 

Akademikerne

Delta

Landsorganisasjonen i Norge

NITO

UNIO

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Virke

Næringslivets hovedorganisasjon, NHO

Finans Norge

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Private barnehagers landsforbund

 

Advokatforeningen

Den norske revisorforening

Enova

Finanstilsynet

Folkehelseinstituttet

Forum for Kontroll og Tilsyn

Friluftsrådenes Landsforbund

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Husbanken

Innovasjon Norge

Kommunalbanken

Kommunal Landpensjonskasse (KLP)

KLP Kommunekreditt

KS Bedrift

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Norsk journalistlag

Norsk presseforbund, pfu@presse.no

Norsk redaktørforening

Norges autoriserte regnskapsføreres forening

Norges handikapforbund

Norges idrettsforbund

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKKF)

Norges kommunerevisorforbund (NKRF)

Norges kulturvernforbund

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk rådmannsforum

Norsk Vann

Meteorologisk institutt

SIVA- Selskapet for industrivekst SF

Sparebankforeningen

Statens kartverk