NOU 2001: 7

Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven

Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven — Planlovutvalgets første delutredning

Les dokumentet