NOU 2001: 7

Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven— Planlovutvalgets første delutredning

Til innholdsfortegnelse

Til Miljøverndepartementet

Planlovutvalget legger med dette fram sin første delutredning.

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. oktober 1998, der også mandatet ble fastsatt. Mandatet ble utvidet ved framleggingen av Ot.prp. nr. 39 (1998-99).

Oslo, 31. januar 2001

Hans Chr. Bugge,

Eirik Akerlie

Lise Christoffersen

Torfinn Evensen

Gunn Karin Karlsen

Hadle Nevøy

Inger-Lise Saglie

Arne Slettebøe

Marianne Svensli

Margrethe Toven

Audun Østerås

Karl Inge Rommen,

sekretariatsAstrid Bonesmo

Harald Thomas Endresen

Morten Foss

Kari Husabø

Asle Moltumyr

Til forsiden