Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (2022)

Lovkommentaren inneholder en gjennomgang av bestemmelsene i plandelen av plan- og bygningsloven, og er i all hovedsak basert på tekster hentet fra lovforarbeidene (særlig lovproposisjonene).

Les dokumentet

Plandelen av plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009, og den første lovkommentaren ble publisert samtidig med dette. Lovkommentaren er nå oppdatert med siste lovendringer med ikrafttreden 1. juli. 2021.

Lovkommentaren inneholder utfyllende kommentarer til planbestemmelsene i loven, og er tenkt brukt som et oppslagsverk til hjelp ved tolkingen av disse. Lovkommentaren suppleres med temaveiledere som omhandler praktisk planlegging i forhold til bestemte tema, utgitt av departementet.

Målgruppen for lovkommentaren er de som jobber med planlegging til daglig, som saksbehandlere innen plan og byggesak i kommunene, tiltakshavere, forslagsstillere, plankonsulenter, ansvarlige søkere og andre aktører i planprosessen.

Kommunal- og distriktsdepartementet har en oversikt over prinsipputtalelser og fortolkninger om plan- og bygningsloven. På regjeringen.no er det en tilsvarende oversikt over tolkningsuttalelser med mulighet til å sortere på departement, tema og tidsperiode. 

Lovforarbeider:

NOU 2001: 7NOU 2003: 14Ot.prp. 32 (2008-2009)Ot.prp. nr. 45 (2007-2008)Prop. 101 L (2012-2013)Prop.161 L (2012–2013)Prop. 99 L (2013-2014)Prop. 121 L (2013-2014)Prop. 149 L (2015-2016)Prop. 64 L (2016-2017)Prop. 110 L (2016-2017)Prop. 32 L (2018-2019)Prop. 46 L (2017-2018),

Forskrifter til plandelen av loven:

Departementets veiledning om arealplanlegging på planlegging.no og liste med rundskriv.