Prop. 149 L (2015–2016)

Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)

I proposisjonen foreslår departementet lovendringer som skal bidra til mer effektive planprosesser, økt forutsigbarhet, enklere regler, raskere og bedre saksbehandling og færre klagesaker. Det foreslås bl.a. at kommunen skal ha mulighet for å stanse behandlingen av et privat planinitiativ allerede i forbindelse med oppstartmøtet, dvs. tidligere i planprosessen enn i dag. Oppstartmøtets betydning skal styrkes ved å lovfeste plikten til å føre referat fra møtet. Referatet skal angi tydelige rammer for det videre planarbeidet og kommunen skal som hovedregel gjennomføre høring av private planforslag som ikke er stoppet i forbindelse med oppstartmøtet. Det foreslås at foretak som utarbeider private reguleringsforslag skal kunne søke om sentral godkjenning i en frivillig godkjenningsordning. Det foreslås videre forenklinger i reglene om dispensasjon, og endringer som gjør at kommunen kan foreslå større planendringer uten å måtte gjennomføres full planbehandling. Det skal også bli enklere å oppheve planer som ikke er i samsvar med overordnet plan. Det foreslås å oppheve ordningen med sentral statlig godkjenning av regional planstrategi, og forenklinger i reglene om rullering av regionalt handlingsprogram. Tiltakshavers rettsstilling i byggesaker foreslås styrket ved å begrense kommunens adgang til å kunne legge annet rettsgrunnlag til grunn for avgjørelsen av søknaden enn det som gjald ved fristens utløp.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget