Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2015

Vår ref.: 15/296

Mer effektive planprosesser

Det åpnes for at kommunen skal kunne stanse behandling av et privat planinitiativ allerede i forbindelse med oppstartmøtet, dvs. langt tidligere i planprosessen enn i dag. Forslaget skal sørge for at kommunene ikke behøver å bruke tid på urealistiske planinitiativ. Det foreslås dessuten en mer formalisert oppstartfase som skal sikre en forutsigbar planprosess. Oppstartmøtet skal styrkes og klargjøres for å gi tydelige rammer for det videre planarbeidet. Hvis kommunen ønsker å gå videre med et planinitiativ, skal kommunen i de fleste tilfeller ha plikt til å gjennomføre høring av private planforslag. Kommunen kan samtidig legge ved sitt eget alternative forslag.

 

Enklere å endre og oppheve arealplaner

Departementet foreslår at større planendringer enn i dag skal kunne gjennomføres uten full planbehandling. Kommunen skal i større grad kunne bruke planfaglig skjønn ved vurderingen av hvilken saksbehandling (varsling mv.) som er nødvendig for å gjennomføre endringer. Kommunen skal videre kunne oppheve eldre planer som ikke er i samsvar med overordnet plan uten å måtte følge krav til full planbehandling som i dag. Kommunen vil spare tid på saksbehandling blant annet ved at behovet for varsling kan reduseres. Forslaget skal sørge for at kommunene uten mye ressursbruk kan oppheve eldre planer som er uten betydning i dag.

 

Enklere dispensasjonsregler

Det foreslås endringer i loven som gir enklere og tydeligere kriterier for kommunens behandling av dispensasjonssaker.  Endringene vil gi større lokalt handlingsrom for mindre tiltak som ikke har nasjonal eller viktig regional betydning, og vil innebære at færre saker skal innom sektormyndighetene.

 

Forslag om utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områderegulering

Det forslås å gi kommunen hjemmel til å ta gebyr for sin behandling av forslag til områderegulering som er utarbeidet og bekostet av private. Siktemålet med forslaget er å gi kommunene et insitament til å utarbeide flere områdereguleringer ved at gebyrinntektene kan øke plankapasiteten. Forslaget legger opp til at gebyrgrunnlaget skal utvides til å omfatte kommunens arbeid med planforslaget til og med høring og offentlig ettersyn, herunder merknadsbehandling av høringssvarene.

 

Forenklinger som gjelder regionale planer

Departementet foreslår å oppheve dagens krav til sentral godkjenning av regionale planstrategier. Det foreslås også å fjerne kravet om obligatorisk oppdatering (rullering) av regionalt handlingsprogram. Forslagene må ses i lys av regjeringens ønske om å styrke det lokale handlingsrommet.

 

Etablering av en frivillig sentral godkjenningsordning for planforetak

Det foreslås at foretak som utarbeider private reguleringsforslag skal kunne søke om sentral godkjenning i en frivillig godkjenningsordning. Ordningen skal gjøre det enkelt for dem som lager planforslag å dokumentere sine faglige kvalifikasjoner og enklere for en oppdragsgiver å velge en seriøs aktør. Strengere krav til dokumentasjon av kvalifikasjoner vil gjøre at kommunene får planforslag av bedre kvalitet enn i dag, noe som sparer tid og ekstraarbeid for alle parter.

 

Forslag om overgangsbestemmelse for planer i strandsonen uten byggegrenser

Det foreslås å lovfeste Kommunal- og moderniseringsdepartementets fortolkning av overgangsbestemmelsen i pbl. § 34-2 fjerde ledd i forhold til kravet i § 1-8 tredje ledd om byggegrense i reguleringsplan innenfor 100-metersbeltet mot sjøen. Departementet syn er at kravet til byggegrenser ikke gjelder for planer utarbeidet etter tidligere plan- og bygningslover. Departementet viser til at Sivilombudsmannen i en uttalelse fra 2015 har kommet til at kravet til byggegrense må anses å gjelde alle planer i strandsonen, også planer vedtatt med hjemmel i tidligere lovgivning. Departementets forslag skal bidra til en rettslig avklaring på et punkt hvor det er ulike rettsoppfatninger i dag.

 

Nye saksbehandlingsfrister som styrker rettssikkerheten for tiltakshaver i byggesaker

Departementet foreslår endringer i loven som gjør at kommunen må behandle byggesaken på grunnlag av den planen som gjaldt da 12-ukersfristen for byggesaksbehandlingen utløp. Det betyr at kommunen ikke kan bruke et nytt plangrunnlag eller legge ned byggeforbud etter at fristen er utløpt.

 

Retting av mindre feil i plan- og bygningsloven

Det forslås noen mindre rettinger av feilskrift mv.

 

Gjennomføring av høringen

Frist for å gi høringsuttalelse er 15. november 2015.

 

Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på www.regjeringen.no/id2428529. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges frem for eller sendes videre til underliggende organ eller organisasjon som ikke står på høringslisten.

 

Eventuelle henvendelser om høringen kan rettes til fagdirektør Magnar Danielsen, tlf: 22 24 59 58,
e-post: md@kmd.dep.no, eller fagdirektør Marit Tofte, tlf: 22 24 59 21, e-post: mt@kmd.dep.no

 

 

Med hilsen                                                                        

 

 

Jarle Jensen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Magnar Danielsen

                                                                                          fagdirektør

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Offentlig sektor

Departementene (alle)
Fylkesmannen (alle) Fylkeskommunene (alle)
Kommunene (alle)
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Miljødirektoratet
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukerrådet
Forsvarsbygg
Fiskeridirektoratet
Helsedirektoratet
Husbanken
Jernbaneverket
Konkurransetilsynet
Kystdirektoratet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Polarinstitutt
Oljedirektoratet
Reindriftsforvaltningen (Alta)
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
Statens landbrukstilsyn
Statens strålevern
Statkraft SF
Statnett SF
Statsbygg
Vegdirektoratet

 

Kompetanse- og utdanningsinstitusjoner

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

Høgskulen i Volda

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Bergen

 

Forsknings- og kompetanseinstitusjoner

Agderforskning
FAFO
Forum for utdanning i samfunnsplanlegging
Institutt for samfunnsforskning
Møreforskning
Nordlandsforskning
Norges byggforskningsinstitutt
Norges forskningsråd
Norsk institutt for by- og regionsforskning
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for skog og landskap (UMB)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Rogalandsforskning
Telemarksforskning
Transportøkonomisk Institutt
Vestlandsforskning
Østlandsforskning

 

Næringsorganisasjoner/fagforeninger/interesseorganisasjoner og andre

Advokatforeningen
Akademikernes Fellesorganisasjon
Asplan Viak AS
Arkitektenes Fagforbund
Arkitektbedriftene i Norge
Avinor
Bedriftsforbundet
Bellona
Bergindustriens fellessekretariat
Bioforsk Jord og Miljø
Boligbyggelaget USBL
Boligbyggelaget OBOS
Boligprodusentenes Forening
Byggenæringens Landsforening
Byggeindustriens Landsforening
Byggenæringens Fellesråd
Byggherreforeningen
Bygg- og Tømrermestrenes Forening
Den Polytekniske Forening
Den Norske Turistforening
Det kgl.selskap for Norges vel
Energibedriftenes landsforening
Energiforsyningens fellesorganisasjon (EnFo)
Energiverkenes landsforening
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fortidsminneforeningen
Friluftslivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
GeoForum
GRID Arendal
Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Havforskningsinstituttet
Huseiernes Landsforbund
IngeniørNytt
Innovasjon Norge
Jernbaneverket
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner
Maskinentreprenørenes Forbund
Miljøstiftelsen Bellona
Miljøvernorganisasjoner
NKF-byggesak
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Bygg- og eiendomsforening
Norges Byggmesterforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fiskarlag
Norges geologiske undersøkelser (NGU)
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Idrettsforbund
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon NITO
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norges Karttekniske Forbund
Norges Praktiserende Arkitekter
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner
Norges Takseringsforbund
Norsk Anleggsgartnermesterlag
Norsk Bergindustri
Norsk Byggtjeneste AS
Norges Byggstandardiseringsråd
Norsk Eiendom
Norsk Fjernvarme
Norsk fjernvarmeforening
Norsk Huseierforening
Norsk Industri
Norsk Kommunalteknisk forening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Teknologi
Norsk VA-verkforening
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske fiskeoppdretteres forening
Norske Landskapsarkitekters Forening
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Norsk Sentrumsforening
TEKNA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Prosessindustriens landsforbund
Pukk- og grusleverandørenes landsforbund
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Rådgivende ingeniørers forening
SABIMA
Sametinget
Samisk folkeforbund
Samisk kulturminneråd
Samenes Landsforbund
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Teknisk ukeblad
Tekniske Entreprenørers Landsforening
Teknisk-naturvitenskapelig forening
Teknologisk institutt
Vellenes Fellesorganisasjon
Norges Velforbund
Ungdommens demokratiforum
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ZERO