Proposisjoner til Stortinget

Prop. 110 L (2016–2017)

Endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova (mer effektive planprosesser, enklere saksbehandling og konsekvensutredninger)

Proposisjonen omhandler forslag om endringer i plan- og bygningsloven, og en mindre endring i matrikkellova. Endringene skal legge til rette for mer effektive planprosesser og enklere saksbehandling for kommunene.  Det fremmes forslag om krav til dokumentasjon om ledninger og infrastruktur i grunnen. Videre forslås at regionalt planforum skal være obligatorisk i alle landets regioner. Proposisjonen inneholder også forslag om overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger, og forslag til forenklinger av regelverket på dette området.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget