Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Den nasjonale listen med totalt 146 datasett er oppdatert per januar 2022. Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geodata som inneholder både grunnkart og temadata som gir et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven.

Bruk av geografisk informasjon fra DOK bidrar til en kunnskapsbasert forvaltning og effektive planprosesser.

 

Mer om det offentlige kartgrunnlaget

Geodata fra det offentlige kartgrunnlaget er en viktig del av informasjonsgrunnlaget for kommune- og reguleringsplanlegging, konsekvensutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyser og byggesak.

Kommunene skal i samarbeid med staten organisere ajourføring og tilgang til det offentlige kartgrunnlaget. Kommunen, utbyggere, statlige etater og Kartverket må følge det som står i kart- og planforskriften.

Definisjon av det offentlige kartgrunnlaget i kartforskriften
f) det offentlige kartgrunnlaget, en samling geodata som kommunene, Statens kartverk og andre offentlige etater har ansvar for og som består av et representativt, systematisk og tematisk ordnet utvalg geodata knyttet til administrative, juridiske, fysiske, miljøfaglige og infrastrukturmessige forhold. 

Veiledere kart- og planforskriften

Eldre veiledere til kart- og planforskriften.

 

Grunnkart, matrikkeldata, kommunaltekniske geodata og ulike tematiske geodata (temakart) inngår i det offentlige kartgrunnlaget. Nytteverdi, dekning og fullstendighet; og teknisk kvalitet og dokumentasjon er kriterier for utvelgelse av temadata. Plandata som kommune- og reguleringsplaner ligger ikke under det offentlige kartgrunnlaget men skal inn i planregisteret. 

Endringer i det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i 2022

Det er åpning for å gjøre endringer i henhold til det nasjonale DOK-opplegget. Aktører innen arealplan og byggesak har foreslått endringer. Disse vurderes av fagmyndigheter og KDD, med bistand fra Kartverket.

Det blir endringer også for 2022. Med følgende endringer består den nasjonale DOK-listen av totalt 146 datasett. 4 datasett er nye på listen mens 5 datasett utgår i 2021. 2 av de nye datasettene erstatter 3 utgående datasett.

Nye data som kommer inn i DOK

  • Støysone for bruk av tyngre våpen i Forsvarets skyte- og øvingsfelt, fra Forsvarsbygg
  • Militære forbudsområder innen Sjøforsvaret
  • Tilgjengelighet er nytt datasett som er sum av to tidligere selvstendige datasett
  • Elveg 2.0 fra Kartverket

Data som utgår

  • Nettanlegg fra NVE, pga. utfordringer med å holde den nasjonale basen oppdatert
  • Riggområder og Opplagsområder fra Kystverket, pga. utfordring knyttet til dekning
  • Vbase fra Kartverket, fordi denne erstattes av en annen base med navnet Elveg 2.0, med et utvidet innhold
  • Tilgjengelighet Friluft og Tilgjengelighet utgår og erstattes av et samledatasett

I tillegg blir noen vedtatte endringer fra 2021 iverksatt først nå i 2022, pga. forsinkelser. Dette gjelder tre datasett om kulturminner fra Riksantikvaren som er vedtatt slått sammen til ett nytt datasett med tittelen Kulturminner, lokaliteter, enkeltminner og sikringssoner.

Se listen med datasett som inngår i det offentlige kartgrunnlaget (DOK) per januar 2022 (pdf) for detaljer.

 

Gjennom prosesser i hvert fylke blir kommunene involvert i å velge ut hvilke DOK-datasett som er aktuelle for oppgaver etter plan- og bygningsloven i kommunen. Det er etablert verktøy i Geonorge der hver kommune logger inn og bekrefter de nasjonale data som de ønsker å definere som sitt DOK, og i verktøyet kan de også definere egne lokale DOK-tilleggsdata. Listen skal skal revideres en gang per år. Prosessen med å gjennomgå DOK i kommunen omtales fra og med 2019 som å «velge DOK».

Det er Kartverkets fylkeskartkontor som organiserer arbeidet med å velge DOK. Fylkeskartkontorene holder informasjonsmøter om DOK og arbeidet organiseres sammen med annen geodataplan-aktivitet.

Velge det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunen (Geonorge)

 

Mange brukere har savnet en oversikt over hvilke områder som er kartlagt, og ikke kartlagt, i de enkelte datasettene. Fra og med 2019 kom det krav om dekningskart som skal gi bruker bedre informasjon om kvaliteten, fullstendigheten og dekningen for datasettene. Kartverket skal sammen med utvalgte DOK-dataeiere komme frem til en metode for etablering og distribusjon av slike dekningskart. Det legges derfor opp til to års innføringstid for dette kravet. Dekningskartet som ligger på Geonorge i dag, viser hvilke datasett som har data i hvilke kommuner, men sier ingenting om hvor det er kartlagt og ikke kartlagt.

 

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator bistår departementet i dette arbeidet. Datasett i det offentlige kartgrunnlaget er beskrevet i statusregisteret på den nasjonale geoportalen, geonorge.no. Kartverket har en generell informasjonsside om det offentlige kartgrunnlaget på kartverket.no.

Selv om et datasett tilfredsstiller de tekniske kriteriene for å godkjennes i DOK kan selve innholdet ha ufullstendig dekning eller andre mangler. Dataeier er ansvarlig for innholdet og forslag om endringer i datainnhold rettes til dataeier.

Det er laget en oversikt over kommunens valgte DOK-data  som viser hvilke datasett kommunene har valgt. 

Kommunal- og distriktsdepartementet har egne sider om fremstilling av arealplaner, planregister og plandialog, www.regjeringen.no/kartforskriften.