Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Den nasjonale listen med totalt 147 datasett er oppdatert per januar 2021. Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geodata som inneholder både grunnkart og temadata som gir et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven.

Bruk av geografisk informasjon fra DOK bidrar til en kunnskapsbasert forvaltning og effektive planprosesser.

 

Mer om det offentlige kartgrunnlaget

Geodata fra det offentlige kartgrunnlaget er en viktig del av informasjonsgrunnlaget for kommune- og reguleringsplanlegging, konsekvensutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyser og byggesak.

Kommunene skal i samarbeid med staten organisere ajourføring og tilgang til det offentlige kartgrunnlaget. Kommunen, utbyggere, statlige etater og Kartverket må følge det som står i kart- og planforskriften.

Definisjon av det offentlige kartgrunnlaget i kartforskriften
f) det offentlige kartgrunnlaget, en samling geodata som kommunene, Statens kartverk og andre offentlige etater har ansvar for og som består av et representativt, systematisk og tematisk ordnet utvalg geodata knyttet til administrative, juridiske, fysiske, miljøfaglige og infrastrukturmessige forhold. 

Veiledere kart- og planforskriften

Eldre veiledere til kart- og planforskriften.

 

Grunnkart, matrikkeldata, kommunaltekniske geodata og ulike tematiske geodata (temakart) inngår i det offentlige kartgrunnlaget. Nytteverdi, dekning og fullstendighet; og teknisk kvalitet og dokumentasjon er kriterier for utvelgelse av temadata. Plandata som kommune- og reguleringsplaner ligger ikke under det offentlige kartgrunnlaget men skal inn i planregisteret. 

Endringer fra 2021

Med følgende endringer består den nasjonale DOK-listen av totalt 147 datasett.

3 datasett går ut og 3 datasett kommer inn i 2021. Det er åpning for å gjøre endringer i henhold til det nasjonale DOK-opplegget. Aktører innen arealplan og byggesak har foreslått endringer. Disse har vært vurdert av fagmyndigheter, Kartverket og KMD.

Endringene er:

  • Tre datasett om kulturminner fra Riksantikvaren er vedtatt slått sammen til ett nytt datasett med tittelen Kulturminner, lokaliteter, enkeltminner og sikringssoner.
  • Ramsar-områder som er verneområder og delområder av verneområder definert i Ramsarkonvensjonen er nytt datasett fra Miljødirektoratet
  • Skogressurskart SR16 er med detaljert skoginformasjon er nytt datasett fra Norsk institutt for bioøkonomi.

Se listen det offentlige kartgrunnlaget (DOK) per januar 2021 (pdf) for detaljer.

Endringer der data er skilt ut fra andre, eksisterende DOK-datasett:

  • Støysoner for Forsvarets flyplasser, Forsvarsbygg
  • Naturtyper - DN-håndbok 19, Miljødirektoratet

 

Gjennom prosesser i hvert fylke blir kommunene involvert i å velge ut hvilke DOK-datasett som er aktuelle for oppgaver etter plan- og bygningsloven i kommunen. Det er etablert verktøy i Geonorge der hver kommune logger inn og bekrefter de nasjonale data som de ønsker å definere som sitt DOK, og i verktøyet kan de også definere egne lokale DOK-tilleggsdata. Listen skal skal revideres en gang per år. Prosessen med å gjennomgå DOK i kommunen omtales fra og med 2019 som å «velge DOK».

Det er Kartverkets fylkeskartkontor som organiserer arbeidet med å velge DOK. Fylkeskartkontorene holder informasjonsmøter om DOK og arbeidet organiseres sammen med annen geodataplan-aktivitet.

Veileder for kommuner som skal velge sitt DOK (pdf).

 

Mange brukere har savnet en oversikt over hvilke områder som er kartlagt, og ikke kartlagt, i de enkelte datasettene. Fra og med 2019 kom det krav om dekningskart som skal gi bruker bedre informasjon om kvaliteten, fullstendigheten og dekningen for datasettene. Kartverket skal sammen med utvalgte DOK-dataeiere komme frem til en metode for etablering og distribusjon av slike dekningskart. Det legges derfor opp til to års innføringstid for dette kravet. Dekningskartet som ligger på Geonorge i dag, viser hvilke datasett som har data i hvilke kommuner, men sier ingenting om hvor det er kartlagt og ikke kartlagt.

 

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator bistår departementet i dette arbeidet. Datasett i det offentlige kartgrunnlaget er beskrevet i statusregisteret på den nasjonale geoportalen, geonorge.no. Kartverket har en generell informasjonsside om det offentlige kartgrunnlaget på kartverket.no.

Selv om et datasett tilfredsstiller de tekniske kriteriene for å godkjennes i DOK kan selve innholdet ha ufullstendig dekning eller andre mangler. Dataeier er ansvarlig for innholdet og forslag om endringer i datainnhold rettes til dataeier.

Det er laget en oversikt over kommunens valgte DOK-data  som viser hvilke datasett kommunene har valgt. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har egne sider om fremstilling av arealplaner, planregister og plandialog, www.regjeringen.no/kartforskriften.