Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget. Innhold, rutiner og ansvar

Miljøverndepartementet sender rapport om det offentlige kartgrunnlaget på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.08.2012

Vår ref.: 201004627

Miljøverndepartementet sender rapport om det offentlige kartgrunnlaget på høring.

Lovbestemmelser om det offentlige kartgrunnlaget er tatt inn i § 2-1 i gjeldende plan- og bygningslov. Reglene er i stor grad en videreføring av reglene i § 5 i plan- og bygningsloven av 1985. Det er videre gitt bestemmelser i kart- og planforskriften, som delvis er en videreføring av bestemmelser i den tidligere kartforskriften.

Kartverkets rapport er utarbeidet etter bestilling fra departementet. I bestillingen ble det pekt på at eksisterende spesifikasjoner for kartgrunnlaget er av eldre dato og at det er behov for en oppdatering.  Kartverket ble derfor bedt om å foreta en fornyet vurdering av hva det offentlige kartgrunnlaget skal bestå av, herunder typer temadata som skal inngå i grunnlaget. Departementet forutsatte at Kartverket skulle invitere relevante kommuner, regionale instanser og nasjonale fagmyndigheter til å delta i arbeidet med rapporten.

I rapporten foreslår Kartverket å legge en bred definisjon til grunn for det offentlige kartgrunnlaget og at det skal bestå av en ”nasjonal meny ” av geografiske datasett basert på en ny inndeling for mer spesifikke bruksformål og prosesser. I rapporten blir det bl.a. foreslått etablert utvalgsprinsipper som gjelder krav til innhold og detaljering, dekning og fullstendighet, tekniske krav og dokumentasjonskrav, samt krav til oppdatering.

Som vedlegg til rapporten følger foreslåtte datasett til det offentlige kartgrunnlaget og mulige fremtidige datasett.

Vi ber særskilt om kommentarer knyttet til:

  • utvalget av geografiske data og rutiner knyttet til valg av disse
  • roller og ansvar for kommuner, fagetater og Kartverket.
  • forslag til teknisk-praktiske tiltak
  • utfordringer knyttet til gjennomføring

Kontaktperson i Statens kartverk er fagdirektør Arvid Lilletun, tlf. 32 11 83 15,
e-post: arvid.lillethun@statkart.no.

Høringsfristen er 26. august 2012. Høringssvar kan sendes til Miljøverndepartementet pr. brev eller pr. e-post til postmottak@md.dep.no.

 

Med hilsen

 

Kari Strande (e.f.)
Avdelingsdirektør

Magnar Danielsen
seniorrådgiver

Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister
Forsvarsdepartementet
Handels- og næringsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruksdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet

Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene
Sametinget - Sámediggi

Arkitektbedriftene
Artsdatabanken
Avinor as
Bioforsk
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Den norske turistforening (DNT)
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for naturforvaltning (DN)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Domstoladministrasjonen, enhet for jordskifte
Energi Norge
Entra Eiendom
Finnmarkseiendommen (FeFo)
Fiskeridirektoratet
Geoforum
Geomatikkbedriftene
Havforskningsinstituttet
Jernbaneverket
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)
KS
KS Bedrift
Kystverket
Mattilsynet
Meteorologisk institutt
NGU (Norges geologiske undersøkelse) og Direktoratet for mineralforvaltning
Nordnorske entreprenørers serviceorganisasjon NESO
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Polarinstitutt
Norsk Vann
Norske arkitekters landsforbund
NTNU Geomatikk
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Regionale helseforetak (RHF)
Reindriftsforvaltningen
Riksantikvaren (RA)
Rådgivende Ingeniørers Forening 
Sintef Byggforsk
Statens landbruksforvaltning (SLF)
Statens strålevern
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statkraft Energi
Statnett SF
Statsbygg
Statskog SF
Telenor ASA
Veterinærinstituttet