Høringer

Høring - Forslag til endringer i kart- og planforskriften

Vedlagt oversendes forslag til revisjon av kart- og planforskriften på høring. Endringene gjøres for å få bedre tilpasning til digitale planprosesser samt noen utvidede fremstillingsmuligheter på arealplan.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.03.2017

Vår ref.: 16/3928

Alminnelig høring av kart- og planforskriften      

Vedlagt oversendes forslag til revisjon av kart- og planforskriften på høring. Endringene gjøres for å få bedre tilpasning til digitale planprosesser samt noen utvidede fremstillingsmuligheter på arealplan.

Det foreslås forenklinger i noen av dagens bestemmelser og utvidelse av noen arealformål. Departementet har fått innspill til utvidelser av formålene i sjøområdene. Det er også foreslått noen nye formål samt navneendringer under andre hovedkategorier fra sektormyndigheter og kommuner. Det foreslås også noen nødvendige justeringer som følge av NOU 2015:16 om overvann i forbindelse med klimautfordringer i arealplanleggingen. Dette medfører utvidelse i gjeldende bestemmelser og noen nye arealformål som bekkeløp, dam og fordrøyningsbasseng innen hovedkategori grønnstruktur.

Det foreslås at regionale og statlige arealplanbaser lagres sentralt i regi av Statens kartverk. For å få en bedre struktur på forskriften anbefales det at vedlegg I og II til forskriften blir opphevet, og erstattes med nye vedlegg med endret innhold.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på regjeringen.no/2523508

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Frist for å gi høringsuttalelse er 20. mars 2016.

 

Med hilsen                                                                       

 

Kari Strande (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Hilde Johansen Bakken

                                                                                          seniorrådgiver

Offentlig sektor

Departementene (alle)
Fylkesmennene (alle)
Fylkeskommunene (alle)
Kommunene (alle)
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukerrådet
Forsvarsbygg
Fiskeridirektoratet
Helsedirektoratet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Husbanken
Jernbaneverket
Konkurransetilsynet
Kystdirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges geologiske undersøkelser (NGU)
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Polarinstitutt
Norsk kommunikasjonsmyndighet
Oljedirektoratet
Reindriftsforvaltningen (Alta)
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens vegvesen
Landbruksdirektoratet
Statens strålevern
Statkraft SF
Statnett SF
Statsbygg
Vegdirektoratet

Kompetanse- og utdanningsinstitusjoner

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Høgskulen i Volda
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Bergen

Forskings- og kompetanseinstitusjoner

Agderforskning
Havforskningsinstituttet
Institutt for samfunnsforskning
Møreforskning
Nordlandsforskning
Norges byggforskningsinstitutt
Norges forskningsråd
Norsk institutt for by- og regionsforskning
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Rogalandsforskning
Telemarksforskning
Transportøkonomisk institutt
Vestlandsforskning
Østlandsforskning
Forskningsstiftelsen Fafo

Næringsorganisasjoner/fagforeninger/interesseorganisasjoner og andre

Advokatforeningen
Akademikernes fellesorganisasjon
Asplan Viak AS
Arkitektenes fagforbund
Arkitektbedriftene i Norge
Avinor AS
BA- nettverket
Bedriftsforbundet
Norsk bergindustri
Boligbyggelaget USBL
Boligbyggelaget OBOS
Boligprodusentenes forening
Byggenæringens landsforening
Norges bygg- og eiendomsforening
Byggmesterforbundet
Polyteknisk forening
Den norske turistforening
Det kgl. selskap for Norges vel
Energi Norge
Energiforsyningens fellesorganisasjon (EnFo)
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finans Norge
Fortidsminneforeningen
Forum for utdanning i samfunnsplanlegging
Friluftslivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
GeoForum
Geomatikkbedriftene
GRID Arendal
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
IKT-Norge
IngeniørNytt
Innovasjon Norge
KS-Bedrift
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner
Maskinentreprenørenes forbund
Miljøstiftelsen Bellona
NKF-byggesak
Norges bonde- og småbrukarlag
Norges bondelag
Norges bygg- og eiendomsforening
Norges byggmesterforbund
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges fiskarlag
Norges handikapforbund
Norges huseierforbund
Norges hytteforbund
Norges idrettsforbund
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO
Tekna Samfunnsutviklerne
Norges juristforbund
GeoForum
Arkitektbedriftene
Norges kvinne- og familieforbund
Norges miljøvernforbund
Norges naturvernforbund
Norges skogeierforbund
Norges statsbaner AS
Norges takseringsforbund
Vellenes fellesorganisasjon
Norges anleggsgartnere – miljø- og landskapsentrepenører
Norsk bergindustri
Norsk byggtjeneste AS
Norsk standard
Norsk eiendom
Norsk fjernvarme
Norsk huseierforening
Norsk industri
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk landbrukssamvirke
Pensjonistforbundet
Norsk teknologi/NELFO
Norsk Vann
Norske arkitekters landsforbund
Norske boligbyggelags landsforbund
FHL havbruk (Sjømat Norge)
Norske landskapsarkitekters forening
Norske reindriftssamers landsforbund
Norske samers riksforbund
Norsk sentrumsutvikling
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Næringslivets hovedorganisasjon
NHO Reiseliv
Rådgivende ingeniørers forening
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Sametinget
Samenes folkeforbund
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede (BUFDIR)
SeniorPorten
Telenor
Teknisk ukeblad
Teknologisk institutt
Vellenes fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Zero Emission Resource Organisation (ZERO)